HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 693.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

_ 12
~ voorzichtigheid geroepen, die niets anders dan de waar-
achtige belangen van Pruisen wenschten te behartigen. 1) 1
De toestand van ondergeschiktheid van Pruisen aan de ri
Hofkanselarij te X/VGGHGH had voor goedeen einde ge-
nomen; een politiek, die overeenstemde met de traditie’s l
van den grooten Frederik, werd zoowel ten opzichte van
1 den Duitschen Bond, als van het Buitenland aanvaard.
De Badensche liberalen waren onder alle Zuid­Duitschers,
de eersten, die zich bü deze nationale beweging aansloten j
en die de grootsche roeping van het Huis Hohenzollern
toonden te begrüpen. Een oogenblik hoopten zü, dat de j
overeenkomst, die hun vorst met Pius IX had gesloten,
zou worden verbroken. Immers de rijkste provincien van ‘
den Kerkelijken Staat hadden het juk der pauselüke over-
heersching afgeschud, ' en de Paus zelf kon zich slechts ·
met behulp van Fransche bayonetten staande houden.
Toch slaagde Baron von Uriah er in, de bedenkingen `
züner ambtgenooten uit den weg te ruimen. Daardoor
_ bleef de hoop der Jezuieten levendig, dat zij hun prooi, _ 1
wat er ook mocht gebeuren, toch niet zouden behoeven N
los te laten. _ il
Zoolang de onderhandelingen duurden, had de Regeering
een diep stilzwügen bewaard, dat niets goeds scheente
voorspellen. Zij verbrak het eerst toen de ratificatie’s
waren uitgewisseld en toen nog alleen door deze korte q
E paragraaf der troonrede: >>De onderhandelingen met den j
heiligen Stoel hebben tot een gewenscht doel geleid. De
stukken hierop betrekkelgk zullen aan de Kamers worden
meegedeeld/’
Den tekst der conventie werd pas den 16 December j`
in ’t1 ofücieel Blad van Carlsruhe opgenomen. Bij die
‘ 1) Den graven von Bernstor1l’ en Schwcrin en de HH. von Bcrnuth,
von Aucrswald, von Patow.
UT
l
. ­