HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 708.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

_ i‘l .
De leden van den Oberkirchenrath werden i
I niet ontheven van den banvloek, die op hen evenals op
de trouwste dienaren der Regeering bleef drukken. Eenige I
weken later vertrok de graaf von Leiningen naar Rome,
om ’s Pausen vergiffenis voor het Groothertogdom Baden
af te smeeken en een concordaat tot stand te brengen,
V waardoor aan alle oneenigheden een einde zou worden
gemaakt.
’t Bleek spoedig, dat ’t niet zeer moeilük zou zijn een
overeenkomst te treffen tusschen de twee partijen, die
beiden evenzeer verlangden, om aan de Kerk de zegepraal
over de moderne maatschappij te verschaffen. Toch was
’t Vaticaan in staat, om een zoo vurig ultramontaan als
graaf Meysenburg schier wanhopig te maken, zoowel door
het aantal, als door de driestheid züner eischen. Telkens
werden de Badensche gevolmachtigden afgewezen met een
` ‘ nieuw uitstel. Te vergeefs was het, dat Dr. Rosshirt een
standvastig man en scherpzinnig rechtsgeleerde, die de uitne-
i mendheid van het kanonieke recht aan de Hoogeschool te
j Heidelberg placht te verdedigen, aan graaf Leiningen was j
toegevoegd. Vijf jaren achtereen werden de onderhande-
lingen slepend gehouden, en meermalen waren zij zelfs
op het punt om voorgoed te worden afgebroken. Eerst
j den 28 Juni 4859, dus vier dagen na den slag bij Sol-
ferino, werd het eind·tractaat geteekend. De Curie had I
door al te veel te eischen het geschikte oogenblik, om hare j
overwinningen te voltooien, ongebruikt laten voorbijgaan. {
_ Een krachtige opwekking had zich inmiddels, ten ge- V
Q volge van de zege door Noord­Duitschland op Oostenrijk
i bevochten, en van de afkondiging der eenheid van Italie,
van de gemoederen meester gemaakt. Nadat de Prins van
Pruisen, als Regent was opgetreden had hij in den l
Ministerraad mannen van uitnemend doorzicht en groote
l