HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 708.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB


i
^
(lr
l
l
9 .
zijner landgenooten. Zijn collega von Ketleler, die gewoon
& was hem elk besluit, dat hij nam, aan de hand te doen,
` gaf aan de katholieke wereld het sein tot een kruistocht
tegen het burgerlijk gezag. Op zün last werden door de
Duitsche, Fransche en Belgische bisschoppen adressen ge-
teekend, collecten gehouden, bedevaarten georganiseerd en
I ovatie’s van allerlei aard ten bate van het doorluchtig
slachtoffer in het leven geroepen. Pius IX zond aan von
lc, Vicari zijnen aposlolischen zegen, vergezeld vanieen dier
opgeschroefde manifesten, die de Paus vooral na zijn
terugkeer uit Gaëta zoo gaarne schijnt uit te vaardigen.
· De hoofdleiders der beweging bekommerden zich zelfs zoo
_ F V weinig om het decorum, dat de mandamenten niet slechts
door den gevangen aartsbisschop gesteld, maar ook te
· ` Mentz gedrukt werden. · ­
" ‘ De ultramontaansche dagbladen zorgden er voor, dat
' de opgewondenheid der geloovigen voortdurend werd
, gaande gehouden. De >>Kreuz­zeitung" wedijverde
c met den >>Univ er s" in heftigheid en het meedeelen
van valsche berichten. De Montalembert hing van de X
verdrukking, waaraan de kerk was blootgesteld, een aan-
doenlijk tafereel op en legde al zijn sophistische wel-
sprekendheid te koste aan de bepleiting dier uitspraak.
` Bovendien waren de Jezuieten op nieuw in Baden toege-
_ laten, en beijverden zij zich om door >>casino’s" en op- `
'_ ruiende toespraken de bevolking van ’t Schwarzwald tot j
oproer aan te hitsen. Eindelijk achtte Keizer Frans Jozef, l
als apostolisch Monarch, zich verplicht, de kosten van deze
godvruchtige onderneming te dragen. Het Oostenrijksche
gj · budget toch was op zoodanige wijs ingericht, dat het i
evenwicht der iinantien daardoor onmogelijk verstoord .
kon worden. •
Al gold het thans het koninkrüli der hemelen niet, j
l