HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 744.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

A r ·~~ ­` .~«~­::;n «­ .~ W .­­­`«.w..,..,.e..,,·­.··»­­~..­­­_ ,­­­»-«e, t...,­...n...,.,.,.,....«.`.,..n......,.,,..,.,...._,,_,,_,,_, .,_,g___,n._,_ ,_w__¢,,_>·;;g;;gg;;5§
ïïï T
, i . E
g · l
lt. 8 .
`beteekende sedert lang volgens de exegese der Jezuieten: den
nl >>Generaal der Orde." Thans werd het antwoord door de (
Apostelen aan het Sanhedrin gegeven, door hen, die zich è
_? hunne opvolgers noemden, misbruikt, om daardoor tot
yl verzet te prikkelen, of aangewend als een gemakkelijk ‘
* middel, om te ontkomen aan verplichtingen, die men_
‘, plechtiglijk op zich genomen had. '
ii, Het publiek was langen tijd de onverschillige getuige_
1 p geweest van dien strijd tusschen priesters en bureaucratena F
ii Men begon er pas recht belang in te stellen, toen de
aartsbisschop al de pieuse gestichten voor goederen in
i nl de docde hand verklaarde, waarvan hij alléén recht
had de beheerders te benoemen. Toen de gemeenten zich _
uur daardoor in haar materieel bezit bedreigd zagen, verzet-
K. teden zij zich met nadruk tegen die clericale bemoeizucht, · `
‘_ E Ook ontwaakten nu de liberalen in de 2e Kamer uit ,
den dommel, waarin zij sedert hunne nederlaag verzon- "
` ken waren en gaven zij aan het gouvernement een votum_ l
k van vertrouwen ten opzichte der kerkelijke aangelegen­ _
~ heden. Hoewel men het er algemeen over eens was, dat
de arrestatie van Mgr. von Vicari een ontijdige maatregel
_ was, werden daardoor nergens ongeregeldheden veroor-
zaakt, behalve in eenige afgelegen streken van het Oden-
jg wald, waar echter een enkel bataillon rL an dw ehr" `
voldoende bleek, om de rust te herstellen. Gelijk zulks _
meer aan katholieke prelaten pleegt te overkomen, zag ’_
. von Vicaü weldra, dal; hij zich bedrogen had, toen hij
le meende, dat zijn arrestatie het sein zou wezen tot een `
algemeenen opstand. Over ’t geheel genomen verkiezen de
Katholieken de heerschappij der wet toch nog boven de ,`
liefelijkheden eener vaderlijke regeering.
Door de sympathie van het buitenland werd Mgr. von
p Qlïicari echter schadeloos gesteld voor de gndankbaarheid
jl
i` «
ii ,
iii. ·