HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 726.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

"'êiï . 1 H ’ ,. Y .. M ,.».:;.,.;.., ;;.;·;...,...,.. . _,.. M-.,,.,.,.r .... ..... 1, ,..-,, ..-i:.,__
[2
jj c
Ii . . .
1 ment. Was het kabinet 1n den regel zwak, dit maakte,
als ’t somwijlen doortastte, zijn beschikkingen des te P
L iiamiüm. j
ë Toch schenen zij, die op ’t aannemen van een krachtige
i T houding aandrongen, in den beginne de bovenhand te zullen
E houden. De Voorzitter van den Ministerraad vaardigde een
ij manifest uit, waarbij hij zijne bescherming toezegde aan
1i allen, die den banbliksem der Kerk zouden durven bra-
, veeren. ,,De verantwoordelijkheid van den strijd- schreef _
ä hij ­- blijft voor rekening van hen, die de meest onbe-
jY twistbare artikelen der Grondwet hebben geschonden,
[Q onder voorwendsel, dat zij ideëele _rechten te verdedigen
EL hebben." Von Stengel verklaarde verder de examens, die
door den aartsbisschop op eigen gezag in de seminarien
waren afgenomen, ongeldig en weigerde tractement te be- '
talen aan priesters tot wier benoeming de aartsbisschop in
strijd met de wet was overgegaan. ­- Maar als schrikte ·
j de minister van zün eigen moedbetooning, liet hij in stilte ii
door Mgr. von Ketteler de hand der verzoening aanbieden _
aan Mgr. von Vicari; ja zelfs zond hij een züner ambt-
genooten naar het bisschoppelük paleis te Freiburg, om
F ‘ hem den palmtak des vredes toe te reiken. Doch Mgr.
i von Vicari gaf op die vernederende aanbiedingen geen ander
g antwoord, dan dat hü de leden van den Oberkir-
lp ch enrath al te zamen excommuniceerde! .
i Doch zelfs na deze nieuwe uittarting durfde de mi-
nister nog geen krachtige maatregelen tegen den hoofd-
· schuldige te nemen. Hij deed niets anders dan dat hij
den pastoor van Carlsruhe, die des aartsbisschops m o ni-
t oriu m had overgebracht, en den vicaris van Freiburg, A
jg die het eerst de exccmmunicatie had afgekondigd, in de
'Y gevangenis liet werpen. Enkele priesters werden wegens i
hunnen onhandigen ijver beboet gl maar de meeste dexj ë
E
i