HomeDe worstelstrijd tusschen de Curie en de regeering van het Groothertogdom Baden in 1855 . aan Nederland ten spiegel voorgehoudenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 741.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 25.67 MB

`"YKY V `1*--‘l>ï-#­ ’ · ­* . raw Z-. ..., . 4-..
L 1 ' i _
r h zün betrekking neer te leggen. >>Aangezien - aldus luidde
i het in ’t bisschoppelijk bevelschrift ­- aangezien de leden d j
van den O b e r k i r c h e n r a t h volharden bij hun gedrag,
dat niets anders is, dan een ontkenning der orthodoxe H
H _ dogmen; aangezien zij de seheuring in de hand werken i
en zooveel in hen is het gezag der kerk ondermijnen,
wordt hun nog veertien dagen tijds `toegestaan, om zich
I te bekeeren. Ingeval zij, in dat tijdsverloop, bij hunnen
H oppersten Herder geen verklaring van algeheele onder-
. werping indienen en zijn bevelen zoover in hun vermogen
'staat niet ten uitvoer leggen, zal deze zich in de droevige
` noodzakelijkheid zien gebracht, om den ban over hen uit ü
l te spreken. Die naar de kerk niet luistert, moet behan-
deld worden als een hond, als een overbeterlijke zondaar."`
. · En de aartsbisschop hield woord. Reeds den 45 No-
vember werd de groote excommunicatie in de metropoli-
taan kerk te Freiburg afgekondigd tegen al de leden van (
den O b e r k i r c h e n r a t h, tegen den civielen commis­
saris, die, uit kracht van een pas kort geleden (7 Decem-
ber 1853) afgekondigde ordonnantie, de decreten van den i
Officiaal moest onderteekenen, en al de geloovigen, die `
met hen eenigerlei betrekking onderhielden. Op den vol-
H genden Zondag werd dit vonnis op alle preekstoelen der
diöcese voorgelezen. Het gansche land werd voortdurend
in opschudding gehouden door predikaties, die, naar een
door den aartsbisschop voorgeschreven schets, een verhaal
moesten bevatten van de vervolging, waaraan hij bloot-
stond. Wèl waren er enkele priesters, die zich durfden
verzetten, maar over dezen werd aanstonds het interdict
uitgesproken. Mgr. von Vicari achtte zich de uitverkoren
persoon, om ’s Hemels oordeelen te verkondigen. >>Ik kan
in niet anders; -­ placht hij te zeggen tot degenen, die hem A
` aanrieden met meer gematigdheid te werk te gaan 4- ik

l i
f n
i
l .