Homespaar uw keelPagina 7

JPEG (Deze pagina), 528.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

rg) 5
à vliezen en klieren, enz. kunnen de directe oorzaak
i zijn van den last, dien iemand bij het spreken on-
dervindt.
3 Dr. Posthumus Meyjes, keel-specialiteit te Amster-
, dam, zegt echter in een brochure van 1898, dat, ge-
ii durende 8 opvolgende jaren, I60 van zijn patiënten
t doorï spreeklessen werden genezen. Wanneer wij
ä hierbij bedenken, dat men meestal pas naar een spe-
cialiteit gaat in een reeds vergevorderd stadium van
ongeschiktheid voor het waarnemen zijner betrekking,
1 dan behoeven we niet te vragen, welk een leger van
. lijders­in-minderen-graad zich, onnoodig, pijnigt met
i lcelig spreken tot schade van de gezondheid en zeer
ü zeker ook ten nadeele van hun arbeid.

l
Wij Willen in het kort nagaan, waarin het ver-
keerde gebruik der stem bestaat, hoe zich de hin-
j derlijke gevolgen openbaren. en op welke wijze de
‘è beschikking over een gezonde, klankrijke, buigzame,
duidelijke spraak is te verwerven.
Q) Iemand, die ,,in de keel" spreekt, is spoedig ver-
‘ moeid, kan soms geen tien minuten achtereen hardop
1 voorlezen. De vermoeidheid ondervindt men als een
l
l
l
ë j
l