Homespaar uw keelPagina 16

JPEG (Deze pagina), 525.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 8.75 MB

14
oefene men de medeklinkers achter de klinkers. De
moeilijkheid, die men hierbij heeft te ontgaan is deze, _
dat de slot­medeklinkers meestal te vroeg tegen den
klinker aangezet worden en daardoor het wegstralen
van het geluid verhinderen. '
Over het geheel vormen vele medeklinkers een
vijandig element voor het vloeiende van de spraak.
In de meeste gevallen is het dan ook zeer gewenscht
afzonderlijke oefeningen te houden voor het verwerven
van groote vaardigheid in het snel, puntig en licht 5
uitspreken der stemlooze medeklinkers.
Op korte woorden volgen langere, en daarna komen
korte zinnen aan de orde. Voorloopig zegge men.
‘ lettergreep voor lettergreep zorgvuldig en precies.
Zoodra daarbij alles gemakkelijk wegklinkt, kan men l
het verband vloeiender maken.
Een oefening, die in sommige gevallen dienstig l `
kan zijn om sterk teruggegane energie aan te vullen ‘*
i en een krachtige ademspa.nning te bereiken, is bekend
l onder den naam szfootoefemngen. Het is niet geraden,
' zulke oefeningen op eigen gelegenheid te houden.
L Wanneer men zich eens rekenschap wil geven van 1
l ..
. l
jc 1