HomeDe invloed van den alcohol op onze geestvermogensPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 18.44 MB

7
.>
ll. De werkmg van een enkele gift.
l
j Hoe alcohol precies werkt op onze geestvermogens wordt het best
F Q nagegaan door een persoon eenigen, zeer eenvoudigen, geestelijken arbeid
th te laten verrichten, eerst zonder dat hij alcohol tot zich heeft genomen
è ‘ en vervolgens nadat hij een bepaalde hoeveelheid alcohol heeft gebruikt. i
Heeft men er dan zorg voor gedragen, dat alle andere omstandigheden
dezelfde bleven, dan zal een vergelijking van het werk, na alcoholgebruik
geleverd, met dat, waaraan geen alcoholgebruik was voorafgegaan, een
duidelijk beeld geven van de door den alcohol teweeggebrachte verandering.
Op deze wijze nu hebben tal van geleerden en daaronder in de eerste
plaats de reeds genoemde Kraepelin en diens leerlingen een reeks onder-
zoekingen gedaan betreffende verschillende zeer eenvoudige geestelijke
functies.
‘ Zoo heeft men onderzocht de snelheid en de juistheid, waarmee een
eenvoudige prikkel wordt waargenomen en herkend. Daartoe liet men
b.v. door een vernuftig uitgedacht toestel een reeks eenvoudige woorden,
stuk voor stuk, aan den persoon, die zich voor de proef had beschikbaar
gesteld, zien gedurende zeer korten tijd; De woorden in questie namelijk
werden een voor een zichtbaar door een nauwe opening en bleven, daar
>§ zij zich met een bepaalde, zeer precies geregelde snelheid voortbewogen,
W slechts zeer kort zichtbaar, zoodat alleen bij zeer snelle waarneming het
mogelijk was het woord te herkennen. Het aantal woorden nu, dat juist
gelezen werd, gaf aldus een maat aan voor de snelheid, waarmee de
proefpersoon zijn waarnemingen verrichtte.
In de tweede plaats onderzocht men het herinneringsvermogen,b.v.
door den proefpersoon een reeks cijfers of zinlooze lettergrepen voor te
zeggen of te laten zien en nu na te gaan, hoeveel malen deze moesten
worden herhaald, resp. hoeveel tijd de proefpersoon noodig had om deze
in het geheugen vast te houden. H
Vervolgens werd onderzocht, hoe snel de combinatie van twee
indrukken tot stand kwam, b.v. door een lange reeks cijfers, die in
opzettelijk daartoe ingerichte cahiers onder elkaar gedrukt waren, twee
aan twee schriftelijk te laten optellen, en dan na te gaan, hoeveel optel-
lingen in een bepaalden tijd (b.v. een uur) waren verricht, waarbij natuurlijk
het aantal fouten ook werd in aanmerking genomen.
Al deze onderzoekingen nu, die een resultaat gaven, dat in staat
stelde de snelheid van het opnemen van indrukken, de snelheid van het
[ vasthouden van indrukken, en de snelheid van het combineeren van
W indrukken, in eenvoudige getallen weer te geven, leerden, dat zelfs kleine
« hoeveelheden alcohol b.v. 30 of 40 gram, een duidelijk slechten invloed
_. op al deze functies hadden, terwijl nooit eenige gunstige werking voor
den dag trad.
Echter vertoonden niet alle onderzochte functies dezen nadeeligen
invloed even sterk; hoe samengestelder het proces was, dat men onder-
_ zocht, des te grooter was de gevonden stoornis.
li ,