HomeDe invloed van den alcohol op onze geestvermogensPagina 8

JPEG (Deze pagina), 974.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 18.44 MB

e
§ belofte, tenzij hij bedrog pleegt of te zwak is. Maar wie kan willekeurig ïl
matig zijn, zonder gevaar onmatig te worden? Wat is matig, wat
onmatig; wat is gebruik en wat is misbruik?
ï Ziedaar de moeilijkheid, waarmee de matigheidsbeweging te kampen
i heeft. Er zijn tal van personen, die volstrekt niet verslaafd zijn aan
I alcohol, d. w. z. die het gebruik zeer goed willekeurig kunnen beperken, »
en toch - in physiologischen zin - misbruik maken, omdat zij niet j
* weten wat misbruik is.
ë Wil de matigheidsbeweging iets bereiken, dan moet men vóór alles
’* ' duidelijk zich voor oogen stellen, wat matigheid is, en wat daar boven
gaat. En nu komt het mij voor, dat op grond van wetenschappelijke W
g onderzoekingen der laatste jaren, het langzamerhand mogelijk wordt een
2 definitie te geven van wat men onder misbruik te verstaan heeft, zij
j het ook nog slechts een definitie bij benadering, maar die dan toch
; zoodanig reeds kan worden omschreven, dat vele personen, die dachten
{ matig te zijn, bij het kennis nemen van die onderzoekingen tot de over-
I; tuiging zullen moeten komen, dat zij onmatig zijn geweest.
l Ik zie in het scherp omschrijven van wat men onder misbruik te
verstaan heeft, het brandpunt van het matigheids­ en dus ook van het ‘
j onthoudingsvraagstuk en toen ik onlangs door de Redactie van het tijd-
ä schrift van den Volksbonol werd aangezocht, een en ander mede te
I deelen omtrent den invloed van alcohol op onze psyche, voldeed ik aan
dit verzoek gaarne, in de hoop daardoor iets te kunnen bijdragen tot het
i terug dringen van het alcoholgebruik in zeer veel nauwere banen, dan
zelfs door matigheidsmannen, naar het mij voorkomt, veelal nog nood- >§
zakelijk wordt geacht, zonder dat daarom nog de alcohol geheel uit onze W
; maatschappij behoeft te worden verbannen.
1 Om de vraag naar wat we in physiologischen zin onder misbruik
5 hebben te verstaan, goed te kunnen behandelen, ben ik genoodzaakt
{ eenigszins uitvoerig verschillende phsychologische onderzoekingen te be-
spreken, die de laatste jaren door tal van onderzoekers, vooral door
5 prof. Kraepelin en zijn leerlingen, over den invloed van alcohol zijn
§ verricht.
ä In de eerste plaats zal ik daartoe beschrijven het resultaat van die
onderzoekingen, die werden ingesteld, om de werking na te gaan van
° een enkele kleine gift alcohol op de geestelijke functies. Vervolgens zal
E ik bespreken de werking op de geestvermogens van voortgezet alcohol-
j gebruik in grootere hoeveelheid, waarbij ik zal trachten duidelijk te
j maken, hoe de daarbij waargenomen verschijnselen direct vergelijkbaar
· zijn met, en slechts een hoogere ontwikkeling voorstellen van datgene,
ë wat men waarneemt na het gebruik van een enkele kleine gift. En
Q eindelijk zal ik dan daarna gelegenheid hebben, als conclusie van het
l voorafgegane, de vraag te beantwoorden, waar de grens moet worden [
.3 gesteld tusschen gebruik en misbruik of m. a. w. welk gebruik in het ·
2 algemeen (d.i. voor de meerderheid der menschen) zonder nadeel kan »
plaats hebben. i
li , I
E
é