HomeDe invloed van den alcohol op onze geestvermogensPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 18.44 MB

5
* het zou wellicht bevorderlijk zijn voor den vooruitgang van het mensche
lijk geslacht. Maar het is niet mogelijk. Slechts dan zal men zijn
werkkracht opgevoerd zien tot de hoogste ontwikkeling, als men tusschen
het ernstige werk ook oogenblikken toelaat van verpoozing, ontspanning,
. vreugde, genot. Daar is nu een drank, die bij het samenzijn in vrien-
‘,_, denkring in zekeren zin hetzelfde levert als een mooi landschap op een
j wandeling. En evenmin als het heen en weer loopen in een nauwe straat
á denzelfden invloed heeft op het organisme van hem, die veel tijd zittende
;_ doorbrengt, als het dwalen door bosch en heide met verwarmenden j
zonneschijn en opwekkenden wind, evenmin is het samenzijn met oude
vrienden hetzelfde genot voor den geheelonthouder als voor hem, die
de feestelijke samenkomst weet te kleuren door een hem op andere
, dagen ongewonen drank, die het gesprek gemakkelijker, de vreugde
ï grooter, de zorgen minder maakt. Elke verhooging onzer stemming heeft
z hare waarde, niet alleen voor het oogenblik, maar ook voor de opge­
wektheid, waarmee we later weer ons werk zullen doen, voor onzen
W weerstand tegen moeilijkheden, voor de totale som van den arbeid, dien
we in ons leven zullen verrichten.
v ‘ Geen prikkel, die genot heeft voor het individu, mag ooit uit de
geheele maatschappij worden verwijderd, tenzij het zeer overtuigend
blijkt, dat tegenover het geleverde genot een zoodanig nadeel bestaat,
dat het totaaleffect slecht moet zijn.
En nu kan men wat betreft het kwade, dat door geheelonthouding
g wegvallen zou, om het nog eens te herhalen, er op wijzen, dat door
l algemeene geheelonthouding het lot van hen, die zonder dat tot drinkers
Y' worden, toch meestal niet heel schitterend uitvalt en hun schipbreuk
‘ dus slechts op andere klippen plaats vinden zal; toch blijft tegen-
over deze overwegingen voor velen het niet te loochenen feit van over·
wegende kracht, dat de alcohol heel wat ellende na zich sleept, die bij
‘ geheelonthouding niet bestaan zou, en wordt het dus een zaak van
appreciatie, of men aan de eene zijde van het vraagstuk, of aan de andere '
meer gewicht zal toekennen. Het is een gevoelsquestie, afhankelijk van
de hoeveelheid sentiment, of misschien ook sentimentaliteii, die men in ,
j zich omdraagt, of men ten behoeve van een minderheid zich gedrongen
voelt aan de meerderheid een genot te ontzeggen, dat voor die meerder-
r heid zelf onschadelijk of zelfs nuttig wordt geacht.
Over deze gevoelszaak valt niet te redeneeren, en zoo moet ik mij
in dit opzicht bepalen tot het eenvoudige neerschrijven van mijn
‘ meening, zonder mij verder te willen verdiepen in al, wat daarvoor of
daartegen zou' kunnen worden aangevoerd. Mijn meening is dan, dat
door een verder doordringen van onze matigheidsprincipes, uit een
sociaal oogpunt vrijwel evenveel verkregen worden kan als door alge-
·z meene geheelonthouding zou kunnen worden bereikt. Maar evenzeer is
mijn overtuiging- deze, dat matigheid, zooals ik die opvat, nog heel wat
W anders is, dan wat thans nog gewoonte is in zeer uitgebreide en zeer
verschillende kringen.
Het voordeel der geheelonthouding ligt - het is niet te ontkennen -
in de gemakkelijkheid, waarmee dat begrip omschreven wordt. De be-
teekenis van het woord onthouding kan niet betwijfeld worden Wie
geheelonthouder wil zijn, is het. Wie het belooft te zijn, houdt zijn
i
E