HomeDe invloed van den alcohol op onze geestvermogensPagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 18.44 MB

ärtwsë
iiëègïï
X mi
16
·
Een ander type representeeren zij, voor wie Werk het grootste
genot is. Voor hen is hun levensgeluk recht evenredig aan het aantal
uren, dat zij kunnen arbeiden. Zij kernen er toe, langzamerhand die
levenswijze uit te vinden, waarbij ze zooveel mogelijk effect zien van
hun arbeid; zij zoeken de levensvoorwaarden, waarbij ze de grootst
mogelijke quantiteit en tevens de hoogst mogelijke qualiteit van hun
werk kunnen bereiken. En voor dezen staat het - als regel - vast,
dat dagelijksch gebruik van a.lcohol de arbeidskracht verlaagt, Wellicht
, ook de qualiieit van het werk vermindert. Vooral onder hen, die hun
leven met studie doorbrengen, is vrij algemeen de overtuiging gevestigd 5
- gebaseerd op eigen ondervinding - dat het geregeld gebruik van
alcohol, zelfs in kleine hoeveelheid, evenzeer als veel eten en veel lichaams-
beweging een nadeeligen invloed heeft op de vruchten van hun geestelijk
werk, vóór alles op den tijd, welken zij zonder vermoeienis te gevoelen,
werken kunnen. Maar toch wordt door hen daarom de alcohol niet ver-
foeid. Evengoed als zij op een dag, waarop zij rust nemen, zonder be-
zwaar zullen genieten van wat een wel voorziene vriendendisch wellicht
in overmatige overvloedigheid aanbiedt, evengoed als zij in hun vacantie
zich gaarne schadeloos zullen stellen. voor de zoo langen tijd met
opoffering zich ontzegde genieting van beweging in de open lucht en
zich wellicht de groote inspanning van een vermoeienden bergtocht boven
elk ander genot zullen uitkiezen, evenzeer zullen zij als afwisseling van
hun eentonig studeerkamer- of laboratoriumleven nu en dan zich over·
geven, zonder vrees voor denkbeeldige gevaren, aan de opwekkende
werking van den drank, dien zij te midden van hun ingespannen Werk ie`
kennen als vergif.
Elk genotmidddel heeft zijn waarde, door het genot alleen reeds. Elke
afwisseling is gezond`. Maar regelmaat in het werk is een onmisbare voor-
waarde voor succes. En zoo heeft men te zoeken den meest voordeeligen
, en geluk brengenden middenweg; laat als regel elke dag gelijken op den
‘ voorgaanden in zijn verdeeling tusschen arbeid en rust, maar wanneer
nu en dan een rustdag of langere rusttijd is aangebroken, laat dan die
ik practische overweging varen, laat dan naar ieders smaak werken dat- , -.
gene wat afleiding en genot geven kan, laat men dan onbezorgd aan-
nemen, wat ons ten dienste staat tot verhooging van onze stemming,
om na den rusttijd weder terug teäkeeren in den ijzeren band der plicht.
Laat ieder, die het als zijn plicht beschouwt, zooveel nuttigen arbeid ij
te leveren, als volgens zijn aanleg mogelijk is, weten, dat geregeld alcohol- ‘*a@ïIS";;ï‘ç;ï.;;
gebruik zijn arbeidskracht, en dus het succes van zijn arbeid doet dalen.
Slechts door zich oogenblikkelijk genot te ontzeggen, zal ieder komen t
tot het hoogste, wat voor hem is Weggelegd. In ruil voor het opgeofferde
genot komt dan het bewustzijn van tef hebben gebruikt zijn volle kracht:
geluk voor zich zelf, winst voor de maatschappij. __
‘ïJ·;;`;§f,',[
ARNHEM, Maart 1905.
r . F
r~ ,ï; V
'Cl`i_«,i‘