HomeDe invloed van den alcohol op onze geestvermogensPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 18.44 MB

k,
ii
'- steld schijnt te hebben, en dat toch nog een nieuwe hoeveelheid alcohol
een grootere werking uitoefent dan de eerste had gedaan, d. i. er was
overgebleven een verhoogde gevoeligheid, die zelfs door abstinentie ge-
durende 8 dagen niet verdwenen was.
· Het is onmogelijk te zeggen, hoe dergelijke proeven zouden zijn
uitgevallen, wanneer Smith met nog kleinere giften b.v. met 30 gram
had onderzocht, maar al is het mogelijk, dat dan de nawerking veel gi
1 korter zou zijn uitgevallen, toch geeft het feit, dat bij Smith’s proeven
j. een geheelonthouding van 8 dagen niet voldoende bleek, om den invloed gj;
i' van gedurende eenige dagen voortgezet, niet overmatig alcoholgebruik
weg te nemen, ons het recht te vermoeden, dat ook bij kleinere hoeveel-
heden een belangrijke nawerking, zij het dan ook niet gedurende 8 dagen
zal aanwezig zijn. Men moet wel aannemen, op grond van Srnith’s proeven,
dat bij een gebruik, zelfs van kleine hoeveelheden als 20 a 30 gram "), nog
een nawerking telkens op den volgenden dag, en dat bij geregeld gebruik
een summatie der werking zal tot stand komen. Daar nu weinig per-
sonen, die gewend zijn dagelijks alcohol te gebruiken, minder dan 20 a 30
gram zullen nemen, mag men wel vaststellen, dat in den regel elk
dagelijksch gebruik van alcohol misbruik is.
Wanneer ik beweer, dat dit als regel mag worden vastgesteld, {K
dan wil ik duidelijk de overtuiging uitspreken, dat op dien regel uit- iii
zonderingen kunnen bestaan. Zooals bij allerlei andere dingen, hebben
we ook hier rekening te houden met individueele verschillen. Ik twijfel
er volstrekt niet aan, dat er personen bestaan, die ongestraft 30 gram
alcohol en meer per dag geregeld gebruiken kunnen, zonder dat dit
M" nadeelig is, hetzij voor hun gezondheid, hetzij voor hun werkkracht. Doch
deze uitzonderingen doen aan den regel niets af.
Moet nu in het belang der gemeenschap bij ieder individu een dage- gig
lijks terugkeerend gebruik van alcohol worden afgekeurd, of omdat het
de gezondheid, of omdat het de vverkkracht benadeelen kan?
Wat de gezondheid betreft, kan men op grond van de ervaring het
zelfs niet waarschijnlijk vinden, dat een nadeelige invloed zou worden
uitgeoefend door het geregeld gebruik van 20 a 30 gram per dag. I-loogstens rl;
zou men kunnen beweren, dat daardoor wellicht de levensduur wordt
verkort, doch het streven naar het zoo hoog mogelijk opvoeren van den ig;
leeftijd boven de grens, waar gewoonlijk reeds de normale arbeids-
geschiktheid in den steek heeft gelaten, schijnt mij noch uit een sociaal,
noch uit een individueel oogpunt zeer aanbevelenswaardig.
Daarentegen is van veel gewicht het in stand houden van zijn arbeids-
kracht op de grootst mogelijke hoogte. Nu zijn er echter tal van men-
schen - en ik geloof wel zelfs, dat dit de meerderheid is, - die volstrekt
, niet verlangen zooveel mogelijk arbeid te verrichten. Voor hen is de
` vraag, of een geregeld gebruik van alcohol hun arbeidskracht een weinig Q
j verlaagt, van geen belang, want ook zonder dat zouden zij toch niet fëä
F leveren, wat slechts met de grootste inspanning bereikbaar zijn zou.
i Bij hen mag het arbeidsvermogen een weinig dalen, de hoeveelheid
geleverde arbeid blijft daardoor onaangetast.
·_"­*
it) 20 a 30 gram, d. i. ongeveer zooveel als een Liter niet zwaar hier,ofeen
waterglas met niet zwaren wijn, of een likeurglas met sterken drank bevat.