HomeDe invloed van den alcohol op onze geestvermogensPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 18.44 MB

ll
· gebruik van alcohol konden worden aangetoond, om vervolgens weer
plaats te maken voor den normalen toestand, vindt men na chronisch
alcoholmisbruik blijvend.
· De drinker neemt langzaam in zich op, ja zelfs neemt weinig in
A zich op, vertoont een slecht herinneringsvermogen en evenzoo een gering
· combinatievermogen. En wat er verder nog aan hem treft, zijn onver­
j schilligheid, slordigheid, zijn gebrek aan werklust, de afstomping van
r alle hoogere gevoelens, ja ten slotte het verlies van het meeste, wat den
F mensch pleegt te onderscheiden van het dier, dat alles wat te gecom­
` pliceerd is, om door eenvoudige proeven te worden bestudeerd, het zijn j
slechts de laatste consequenties van het diepe verval, waarin zijn meest
elementaire geestesfuncties zijn geraakt.
Laat ik voor één der bij den dronkaard zoo typische verschijnselen gi
dit duidelijk maken: het verlies van den zin voor netheid en reinheid,
zich uitend in slordige kleeding, een jas met vlekken, waaraan eenige
knoopen ontbreken, een das, die niet op zijn plaats zit, een vuil boord
enz. Dit alles berust in hoofdzaak op twee elementaire verschijnselen: 3
het slecht opnemen van indrukken en het zich moeilijk bewegen. Om
netjes gekleed te gaan, moet men ten eerste in staat zijn, zich voor §l
aanraking met al wat slordig en vuil maakt, te kunnen hoeden. Hij,
die onzeker is in zijne bewegingen, stelt zich meer bloot dan een ander
aan het bevuilen van zijn kleeding met eenig voorwerp, dat hij onwille­
·. leurig aanraakt. Neemt men dat bijtijds waar, dan is daarmee het mid- gg
del gegeven, om de bezoedeling te verwijderen, doch dergelijke kleinig- gä
heden worden niet dadelijk bemerkt door dengene, die de gevolgen van
""“ langdurig alcoholmisbruik ondervindt. Zoo wordt hij allengs gewend aan
het verlies van netheid in zijn kleeding en naarmate hij er meer aan ` tf;
gewend raakt, merkt hij het nog minder op. En dan is het herstellen
van alles wat vroeger hem als slordig en vuil zou hebben toegeschenen,
voor hem een belangrijke arbeid. Hij is op zijn gemak gesteld, heeft
niet de energie, om zich de kleine moeite te getroosten, die noodig is, ïà
om zijn jas dikwijls genoeg af te schuieren, zijn boord dikwijls genoeg
te verwisselen, want al die maatregelen representeeren voor hem, die
> slordig is door vergeetachtigheid, die nu eens naar zijn kleerborstel, dan
W naar een boord moet zoeken, een groote mate van inspanning, die het
hem onmogelijk is te overwinnen.
l Op dezelfde wijze kan elk der andere genoemde verschijnselen, het
· gebrek aan belangstelling voor alles wat zijn eigen persoon niet raakt,
> het verlies van alle hoogere gevoelens, teruggebracht worden op die enkele Q?
· ` grondverschijnselen, die ons het proefondervindelijk onderzoek deed kennen. ii
3 Zooals ik er reeds vroeger op wees, dat als resultaat der gedane
, proeven werd gevonden, dat de meest samengestelde der onderzochte
b ' functies ook steeds de grootste stoornis vertoonden, zoo blijkt ook bij ,ä
1 de studie der phsychologie van den chronischen drinker ditzelfde feit, gig
, De afwijking in de hoogere, geestelijke eigenschappen, de afstomping van
3 ‘ , het moreele gevoel, het op den voorgrond treden van uitsluitend egois-
t tische voorstellingen, de onverschilligheid voor al datgene wat geen per- iä
i, soonlijk belang voor hem heeft, het leven bij den dag zonder zorg voor ti
8 de toekomst, dat alles heeft meestal reeds lang de attentie der omgeving
il van den aan den drank verslaafde getrokken, als zijn gewone dagelijksch