HomeDe invloed van den alcohol op onze geestvermogensPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 18.44 MB

8
ä Behalve deze algemeene afneming, die in alle proeven in meerdere of _
ä mindere mate viel aan te toonen, zijn nog eenige feiten van bijzonder
belang. Opmerkelijk was het, hoe verschillend groot die slechte invloed was
g van dezelfde hoeveelheid alcohol bij verschillende personen. Nu zou men,
ziende hoe dezelfde hoeveelheid alcohol bij een persoon b.v. tweemaal
zoo groot nadeelig effect teweegbrengt als bij een ander, geneigd zijn te
denken aan de omstandigheid, dat van de onderzochte personen de een
Q meer gewend was aan alcoholgebruik dan de ander en dat de aan alcohol- l_
§ gebruik gewende proefpersoon wellicht een minder groote nadeelige werking l
zou ondergaan, dan hij, die gewend was aan onthouding. Stellig is het, .
j dat de gevonden individueele verschillen niet daarop berustten, althans
i niet voornamelijk daarop. Herhaaldelijk toch kon men constateeren, hoe
Q iemand, die langen tijd als onthouder had geleefd, opmerkelijk weinig
g gevoelig bleek te zijn voor betrekkelijk groote giften, terwijl omgekeerd
I soms bij personen, die gewend waren aan geregeld alcoholgebruik zelfs
§ door een gift, die het gewone gebruik niet overschreed, een zeer duidelijke
K vermindering hunner geestelijke vermogens werd waargenomen. ·
Zeer fraai bleek dit laatste b.v. door proeven, die ook in ander opzicht
E merkwaardig waren, n.l. omdat zij niet de een of andere elementaire -
d.i. in het dagelijksch leven nooit zelfstandig voorkomende - geestelijke
functie onderzochten, maar zich richtten op een practische bezigheid. Ik
3 bedoel namelijk de proeven van Aschaffenburg omtrent den invloed
van den alcohol op het letterzetten. Bij vier letterzetters werd nagegaan,
E hoeveel letters door hen in denzelfden tijd gezet werden, nadat zij gedurende
E eenige dagen volstrekt geen alcohol hadden gebruikt, en hoeveel op een
. dag, nadat zij vlak vóór de proef een zekere hoeveelheid alcohol (11.1.40 X)
. gram, ongeveer overeenkomend met het alcoholgehalte van 1 L. bier) s
. hadden gedronken. Het resultaat was, dat gemiddeld door het gebruik
I der genoemde hoeveelheid alcohol een vermindering in arbeidssnelheid
i van 15 0/0 werd teweeggebracht. De qualiteit van den arbeid leed daarbij
i · niet; de onderzochte personen waren trouwens zeer geoefende werklieden,
j die bijna geen fouten maakten. Deze afneming in arbeidssnelheid tot een
bedrag van 15 0/0 is, zooals reeds werd opgemerkt, merkwaardig, omdat
de onderzochte personen allen gewend waren, geregeld alcohol (in den
l vorm van bier) te gebruiken.
‘ Het mag vreemd schijnen, dat als regelmatig gevolg van alcohol-
5 gebruik proefondervindelijk een vermindering van alle onderzochte een-
Y voudige geestelijke processen voor den dag treedt, terwijl toch velen zoo
2 gewend zijn, aan den alcohol een prikkelende, een opwekkende werking
toe te schrijven en te meenen, dat daardoor het denken gemakkelijker
en sneller gaat. Ik geloof echter dat deze opvatting, mag zij ook nog
, door velen gehuldigd worden, toch ook onder leeken reeds belangrijk aan `
l algemeene verbreiding begint te verliezen. En al is men misschien ook 4
J nog overtuigd, dat sommige eenvoudige verrichtingen onder invloed van ;
2 alcohol een zekere vergemakkelijking ondergaan, - zoo b.v. zal men j
ï met minder moeite een alledaagsch gesprek kunnen voeren, wanneer {
f men wat alcohol heeft gebruikt, ja zelfs zal men wat gemakkelijker
E klaar zijn met eenige aardigheid, misschien zelfs beter een eenvoudige
toast of andere toespraak voor den dag brengen, - weinigen zullen
i voorzeker de stelling willen verdedigen, dat het gebruik van alcohol een _
1 r°¤
1
t
i
e