HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 9

JPEG (Deze pagina), 837.67 KB

TIFF (Deze pagina), 8.90 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

4
1
" 4
T De achteruitgang van den verpleegstersstand en
de middelen om dezen tegen te gaan.
(N0s0/tomos. Okt.-Nov. 1902).
Vooral in de laatste jaren, hoort men herhaaldelijk spreken
en ook klagen, dat het gehalte der verpleegsters vermindert, dat
de verpleegstersstand meer en meer achteruit gaat, dat men j
onder het corps verpleegsters meer en meer elementen vindt,
die niet aan de eischen voldoen, welke men aan een verpleegster K
mag en (te recht of te onrecht) wil stellen.
Het is niet tegen te spreken, dat, wanneer men de tegen-
' woordige verpleegster vergelijkt met de vroegere ziekenoppasseres,
de gasthuismeid, de dienstmeid van een twintigtal jaren geleden, §
I het gehalte der verpleegsters is verbeterd. Maar ook niet tegen
te spreken is, dat, wanneer men het meerendeel der tegen- r
woordige verpleegsters vergelijkt met het beeld dat men zich, r
een twintigtal jaren geleden, van de beschaafde, goedgeschoolde
verpleegster maakte - een beeld dat de hervormers van de
toestanden toen ter tijd voor de oogen zweefde - de werkelijkheid "
j ver, zeer ver, beneden het ideaal is gebleven.
; W'anneer wij nagaan, waarom de werkelijkheid zóóver van de
i illusie is gebleven, dan zien wij dat daarvan de oorzaak is, dat
. men wel theoretisch heeft geprobeerd te hervormen, maar dat ,
praktisch de hervorming of geen gelijken tred met de theorie
heeft gehouden, of dat de praktijk op een zekere hoogte is stil Y
blijven staan, of dat men, na de theorie, het niet noodig heeft i
gevonden de practijk te vervormen, deze vervorming verwaarloosd J
heeft, deze verandering niet heeft kunnen of willen tot stand i
brengen. Duidelijker geformuleerd, kan men zeggen, dat men wel i
de opleiding, het onderwijs, de eisehen heeft trachten te vervormen I
I
l
l
i