HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 66

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.98 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

{"‘ï
i ; 64 , gi5·‘*;;:.j
r g r'-gfsiláfïl
ij . FT läï
i Om al deze overwegmgen en vooral ook omdat zoo langzamerhand ïjeïïë ` e·
‘ ?.r·>’(êï
ii r door al die dingen het verpleegsterschap in miscrediet dreigt te
ïï ­ ­ . . . . s£ä*ï‘ï.ï*<€~" ën
,, geraken, is het zoo dringend noodig (en het zou zoo nuttig zijn)
F . .
g dat er van alle kanten wordt aangedrongen op Staatsregeling, (
·
á Staatsopleidrng en Staatsdiplomas
J . . · · ‘
l ïr De Bond nu is in den laatsten tijd maar aldoor bezig om te
· . . . . ,. vä`<»'·y?¢;·;(
, ,, beproeven tot bloei te geraken, een poging die heel lofwaardrg
f is en gepaste toejuiclnng verdient. De eemge weg, geloof ik,
4 ,2 . . . . .. . . (5%
( om te gaan bloeien, rets wat den Bond IH zrjn achtjarig bestaan ·
, nog maar niet gelukt is, is om Z1Ch eens eindelnk met vraag-
¤,, stukken als het bovenstaande bezig te gaan houden en ID zulke
wel . . . ‘%§’-»ï·
er toestanden verandering te zien te brengen. Dat is nu het belang
‘ _ _
·, der zrekenverplegrng en der verplegenden te samen, dus een
_ _ _
" terrein waaro de werkzaamheid van den Bond met die van

, , Nosokórnos kunnen samen gaan.
l ’t Is wel heel goed dat de Bondsstatuten veranderd zijn,
l , . . . . *’%Qï¥ä* r
­­ (model Nosokomos) dat er afdeelin en zi n esticht (namaak
. ’ ~,g;r§E;=sïr
[ Nosokómos), dat er eindelijk verpleegsters in de verschillende
l . . . ,
g besturen kunnen zrttrng nemen (afgezien van Nosokomos) maar
, j dat is lang niet het eenige! Wanneer nu de Bondsleden eens
l ` r . .
jg- l mee er op wezen, dat bovenstaande de weg is om tot bloei .
((,3 J _,,_ ( te geraken en iets nuttigs te doen en er met zoo erg op uit
* waren om Nosokómos te en te werken en de vakvereeni in‘ af
lr ‘
te breken, zou, geloof ik, de Bond tot hooger bloei geraken dan
· « . . . . . . .
'ij waartoe lnj het rn zijn achtjarig bestaan heeft gebracht.
ga . .. ëïïiäiä
rl- Ik weet wel, dat er door Staatsregelrng veel ijdelheden gekwetst
·. . . . .
rij en veel verpleeg-specialiteiten op nonaotief gezet zullen worden;
‘ ( iètïïïáïäéï
,' dat veel menschen hun lust tot exainenafnemen en redevoeringen
­ , . . áïêèïii s‘=i
` houden aan den kant zullen moeten doen, maar dat alles zullen zij
wel voor de goede zaak over hebben. Zn voelen, zooals de geerkte
term luidt, alle veel voor de verpleging; dat hebben zij bewezen.
V En wanneer de Bond het niet meê aanpakt, dan zal Nosokómos
i
l · het wel alleen dienen aan te pakken, zooals zij al andere dingen
( heeft aangepakt.
(
(l
( . ·T: [·,·§;`:,g5
2; . .
j ­ jg •.(_W
i?

i1.'téï«"ê;?rï;ï??ä;
l ( l 9;;; {3 ï·1ï·i