HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 65

JPEG (Deze pagina), 928.38 KB

TIFF (Deze pagina), 9.02 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

63
toch niet het recht heeft het woord ,,gediplomeerd" onder haar
naam te plaatsen, maar dat geeft niets. Wanneer iemand het wel
doet, kan niemand ’t haar beletten omdat geen enkele vereeniging
door den Staat gemachtigd is om examen af te nemen of diploma’s
Q uit te reiken. Die vereenigingen doen het, omdat zij dat nuttig
en noodig achten. Een bindende kracht heeft haar optreden
i echter niet. Wanneer morgen de eerste de beste juffer, die een
E diploma voor fraaie handwerken b.v. bezit, lust heeft om zich
“ voor verpleegster uit te geven en op haar kaartjes te laten
drukken dat zij gediplomeerd is, kan niemand haar dit beletten.
Nu komt er nog bij dat het publiek, door bittere ervaringen
wüs geworden, minder en minder er naar vraagt of een verpleegster
wel gediplomeerd is of niet. De mode van het vragen naar
l diploma’s begint erg te bedaren en iemand die een verpleegster
noodig heeft vindt het een trefje wanneer hg een goede verpleegster
krijgt niettegenstaande, of terwijl zij gediplomeerd is, evengoed
als het een bofje is wanneer iemand een goede verpleegster
g vindt niettegenstaande of terwijl zij ongediplomeerd is. Het bezit
van een diploma blükt al meer en meer volstrekt niet dien
waarborg van geschiktheid en bekwaamheid te geven, als men
een tüdlang er in heeft meenen te vinden.
' Er loopen toch onder de gediplomeerden vele slechte en onder
de ongediplomeerden veel goede verpleegsters!
Ik weet wel, dat men nooit zal kunnen beletten dat er, wanneer
de verpleegexamens van Staatswege geregeld zijn, waardelooze
en minderwaardige gediplomeerd zullen worden. In elk ambt,
is dat door den Staat geregeld is, komen minderwaardige voor,
onder geneesheeren, advocaten, ingenieurs enz.!
Zeker echter zal een Staatsregeling het enorme gebeunhaas
N beletten, dat tegenwoordig plaats vindt.
Ook weet ik wel dat, niettegenstaande de wettelüke bepalingen,
er nog steeds door fistelboeren gepraktijkt, door drogisten
geapothekerd en door kwakzalvers gehypnotiseerd wordt! Maar
ik weet ook wel dat, ware de Wet er niet om het te beletten,
er nog veel meer geiistelboerd, gedrogist, geapothekerd en
,,gemagnetiseerd" zou worden.
.£;;f` .