HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 62

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 9.02 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

eo
A Waar het bijna zeker is, dat, wanneer deze verandering van
; Examen-reglement wordt aangenomen, er in de eerste jaren niet
‘ meer aan de opleiding en het examen van de krankzinnigen-
­ _ verpleegster zal getornd worden, vond ik het noodig om deze
yr opmerkingen als waarschuwing onder de oogen der Commissie
L niet alleen, maar ook onder die der verpleegsters en der leden
‘ van de ,,Psych. en Neur. Ver." te brengen.
' Ik hoop niet, dat de Commissie in dit schrüven een afkeurende
g ï beoordeeling van haar bekwaamheid zal zien. Het is waarlijk
" niet de schuld van de Commissie, dat zg niets anders kon te
, , voorschnn brengen dan dit concept­reglement, gebonden als zij
was en door de opdracht der Vergadering en door de voorwaarden,
1 waarmee zij meent dat rekening moet worden gehouden. 1) De
j i Vergadering toch gaf haar voornamelijk de opdracht om ,,de
gn eischen van het examen vast te stellen" (zie Rapport der Examen-
Commissie l.c.), terwijl zij zelf meent, dat o.a. ,,2e rekening moet
, _ gehouden worden met de methode van onderwijs, die in het
j algemeen nu nog wordt gevolgd" (zie Concept-Reglement).
Hoe dikwüls heb ik niet van den behandelenden geneesheer gehoord, dat
· een verpleging een zeer gemakkelijke was, terwijl de verpleegster (betär
op de hoogte en met een beter inzicht dan de geneesheer) zeide: dat’teen
j van de moeilijkste en meest vermoeiende verplegingen was die zn had
gehad, omdat het zooveel tact vereischte om in het denken en voelen van
gl den patient te dringen, precies te weten wat er in haar omging en te
H voelen wat een geschikte moreele cn intellectueele behandeling voor haar `
l, j_ was en wat niet. Hoevele zenuwartsen zijn er die een dergelijke opvatting
l van de verpleging van een zenuwpatient huldigen, weten en voelen? Waar
nu dit de eenige goede manier is om zenuwpatienten te verplegen, daar
_ moet het voor een ieder duidelük zijn, dat een verpleegster deze tact nooit
j in een gesticht, doch wel in een zenuwinrichting kan krügen (wanneer
j ~ overigens alle voorwaarden, hierboven genoemd, aanwezig zijn). Hoe de
, Commissie bn het examen van deze tact op de hoogte kan komen of
j daarmee rekening kan houden, terwül die tact niet in gestichten kan
verkregen worden en zelfs in zenuwinrichtingen niet wordt aangekweekt, .
l omdat de opleiders (de woorden van diploma B strekt ten bewijze daarvoor)
daarvan geen begrip schgnen te hebben, is ons een raadsel. Tenzij de
; vaagheid van het ,,rekening houden" insluit, dat er niet op gelet zal worden!
l 1 Het Conce t­Re lement is, behalve de wijzigingen die wg in ver-
j ) D S
i;’ ( schillende noten hebben vermeld, onveranderd aangenomen wat de inrichting
lf van het diploma en het examen aangaat. De veranderingen die er buiten-
dien in zijn aangebracht, kunnen wij hier niet bespreken, omdat deze
andere zaken betreifen.
lr

i` ‘;

jl