HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 59

JPEG (Deze pagina), 957.60 KB

TIFF (Deze pagina), 9.03 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

- -- - - »zs=¤ae= ­ .
j 67
in de inrichtingen voor de leerlingverpleegster anders en hooger
te stellen en breke men met het stelsel om maar ieder die zich
aanbiedt als leerling aan te nemen 1), vervolgens verandere men
het leven in de inrichtingen dermate, dat de beschaafde vrouw
er haar beschaving en ontwikkeling niet alleen kan houden maar
ook verder kan ontwikkelen en voege daaraan toe een degelijke,
ernstige opleiding, niet alleen door geneesheeren maar voornamelijk
door hoofdverpleegsters en directrices. Dan eerst kan men ver-
wachten, dat na het examen de gediplomeerde verpleegster
inderdaad bekwaam, ontwikkeld en beschaafd is.
Is het met opzet geschied of is het een verzuim, dat de
Commissie in haar ontwerp­diploma B niet achter de woorden
,,voldoende praktische vaardigheid bezit, om in en buiten een
Geszfichzf", geschreven heeft ,,als krankzinnigen­ en zenuwver­
pleegster" zelfstandig werkzaam te zijn?2)
Het niet vermelden van de kwaliteit waarop het Dipl. Brecht
geeft, kan aanleiding geven tot allerlei verwarring en misbruik
zijn. De bezitster van dipl. B zou er toe kunnen komen om zich .
` voor de particuliere praktijk als algemeen ziekenverpleegster uit
" te geven. Waa1· nu de tegenwoordige opleiding voor algemeen
ziekenverpleegster al absoluut niet den waarborg geeft dat de
E verpleegster (zelfs gediplomeerd) haar beroep goed kent, daar is
vl) W3 weten, dat in een gesticht waar zich een meisje voor dienstbode
kwam aanbieden, door den daartoe bevoegden persoon werd gezegd: ,,als
dienstmeisje kunnen wü u op het oogenblik geen plaats geven, maar
wanneer u als verpleegster in de inrichting wilt komen, kunnen wij u
ontvangen". Den volgenden dag liep zg in verpleegsterscostuum!
t 2) De Examen­Commissie van de .,Nederlandsche Vereeniging voor Psych.
en Neurologie heeft ..,».......·. . ...,.. i. . . . geboren den ,
te . ..,..,. . .... . »..............,......., , die blükens het overgelegde Diploma A, of het daar­
mede gelijkgestelde, den . ....,...,_,_... . .,..,..... uitgereikt, bekwaam l
geoordeeld is, om met vrucht in een Gesticht werkzaam te zün, en volgens _
»· de verklaring van Dr. Y. dat-gl sedert . . . . twee
achtereenvolgende jaren in hetzelfde Gesticht werkzaam was. waarvan
minstens een jaar aan het hoofd van een onderafdeeling, in hare zitting
van den aan een theoretisch en praktisch examen
onderworpen.
Daarbü is gebleken, da . ..,, voldoende onderwüs
heeft genoten en voldoende praktische vaardigheid bezit, om in of buiten
_ gen Gestécht zelfstandig werkzaam te zijn.