HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 58

JPEG (Deze pagina), 916.13 KB

TIFF (Deze pagina), 9.03 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

j se n
· en hydrotheraple enz. enz. - wordt door de Commissie alleen
· als bewijs van omfwikkelmg en beschcwmg gevorderd, dat de
candidaten ,,bewijs moeten geven van eenige kennis der ge-
schiedenis en aardrijkskunde, van het vaderland en der natuur".
, Daargelaten nu dat ,,eenige kennis" van genoemde vakken nog (
i geen beschaving en ontwikkeling in zich sluit, is het niet kunnen
’ ‘ antwoorden op vragen op het gebied van geschiedenis, aardrüks-
kunde enz. nog geen bewgs van gemis aan beschaving en ont-
_ i wikkeling. Vooral niet, wanneer deze vragen gedaan worden aan
een verpleeg-personeel, dat, terwijl het de lagere-, de middelbare-
’ en (misschien zelfs) de Hoogere Burgerschool reeds lang achter
den rug heeft, gedurende zijn opleidings- en gestichtstijd niet in _
.de gelegenheid is geweest het op de school geleerde te onder-
' houden, maar integendeel, door het gestichtsleven, maar al te`
veel gedwongen is geworden te verstompen en intellectueel
achteruit te gaan.
Gelukkig heeft deze commissie gebroken met de opvatting, dat
l de verpleegster de drie jaren van haar opleiding in hetzelfde
[ gesticht moet hebben doorgebracht en heeft zn, door dezen eisch `
niet te stellen, den intellectueelen achteruitgang en de gezichtsveld- '
i beperking niet nog meer in de hand gewerkt.
K Zonder te treden in een beschouwing over wat men onder E
I, beschaving en ontwikkeling mag verstaan, wil ik er op wijzen,
dat waar het de Commissie en de ,,Psych. en Neur. Ver/’ ernst
· i blükt te zijn om een verandering in de bestaande toestanden te
brengen, om een beschaafd en ontwikkeld personeel voor de
` particuliere praktijk te vormen, er niet alleen en uitsluitend in .
» de inrichting van het examen heil moet worden gezocht. Dit
L geldt niet alleen voor de krankzinnigen­ en zenuwverpleging,
j maar ook voor de algemeene ziekenverpleging. Een examen beduidt
of bewijst op dat gebied absoluut niets! "
gê Steeds en altüd wordt er gelapwerkt en gepeuterd aan de
H examens; in de inrichting van de eischen voor het examen wordt
het meeste heil gezien! ’t Is zoo totaal verkeerd!
Wil men eenigmate een waarborg hebben voor beschaving
en ontwikkeling, dan beginne men met de eischen van toelating _
li lg