HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 57

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 9.04 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

55
te groote vaagheid te hebben schuldig gemaakt bü het formu-
leeren der eischen, die zij aan de examen­doende verpleegster
voor diploma A en voor diploma B wil voorleggen 1) (zn formu-
leert niet welk gedeelte van het examen praktisch en welk
.« gedeelte theoretisch zal zijn, hoe hoog de eischen voor ieder
vak gesteld worden enz.), geeft het voldoen aan die eischen (en
ik heb hier voornamelijk diploma B op het oog) volstrekt geen
waarborg voor ontwikkeling en beschaving. 2) VVant afgezien van
de bewijzen van bekwaamheid in ziekenverpleging, als daar zijn:
beginselen der gezondheidsleer, verpleging bij de voornaamste
ziekten, verpleging van zenuwzieken in verband met massage
_ 1) Art 3 (later art. 2 geworden). Het examenAis mondeling en schriftelük.
_ Het omvat: de eerste grondbeginselen van den bouw en verrichtingen
van het menschelijk lichaam; de grondbeginselen van de gezondheidsleer;
de algemeene voorschriften der ziekenverpleging; de eerste hulp bij onge-
lukken in verband met asepsis en antisepsis; de verpleging van krank-
zinnigen; de kennis van die wettelijke bepalingen, welke bü het afhalen
en brengen van patienten niet mogen worden uit het oog verloren.
Art. 7 (later art. 6 geworden). Het examen B is theoretisch (mondeling
J en schriftelük) en praktisch *).
Het examen omvat: meer uitgebreide beginselen van de gezondheidsleer;
de voorschriften der ziekenverpleging bn de voornaamste ziekten, en voor
de verpleegsters bovendien wat zwangerschap en kraambed betreft; de
verpleging van zenuwzieken in verband met massage, electro- en hydro-
therapie, de asepsis en antisepsis in meer uitgebreiden zin; instrumenten
en verbandleer; bereiding van spüzen en dranken voor zieken;
wettelijke bepalingen, voor zoover de kennis daarvan voor een meer
zelfstandige noodig kan zijn.
Voorts zullen de candidaten bewijs moeten geven van eenige kennis der
geschiedenis en aardrükskunde van het vaderland en der natuur. ·
2) In de zomervergadering van 24 Juni 1903, is het artikel aldus gewüzigd:
,,Het examen B is theoretisch (mondeling en schriftelijk) ·l·).
De candidaten moeten blük geven van eenige algemeene ontwikkeling
en van meer uitgebreide kennis in de vakken onder examen A vermeld. «
Verder omvat het examen eenige theoretische kennis van zwangerschap .
rl en kraambed; de verpleging van krankzinnigen en zenuwzieken, de bereiding
van spüzen en dranken voor zieken; de wettelüke bepalingen voor zoover
de kennis daarvan voor een meer zelfstandige noodig kan zijn".
") In het praktisch gedeelte zal de Commissie rekening houden met de
mate van tact en handigheid der candidaten ten opzichte van patienten
aan den dag gelegd.
T) ,,In het praktisch gedeelte zal de Commissie rekening houden met de
mate van tact en handigheid der candidaten ten opzichte van patienten
­ aan den dag gelegd".
x