HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 56

JPEG (Deze pagina), 933.97 KB

TIFF (Deze pagina), 9.04 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

lam?
n
» 54
. Het wil mg dan voorkomen, hoeveel lof de Commissie ook
toekomt voor den gver en de voortvarendheid waarmee zg in
betrekkelijk korten tijd er in geslaagd is om dit nieuwe reglement
saam te stellen, dat zelfs door deze voorgestelde regeling niet
iï zal worden bereikt wat de ,,Ned. Ver. v. Ps. en N." haar heeft _,
` opgedragen en wat zij zich zelf voorstelde, nml. ,,een program
l " op te maken, waarin a, is rekening gehouden met de door de
. Vereeniging uitgesproken wensch, dat een gediplomeerde krank·
_ zinnigen­verpleger en verpleegster beschaafd en ontwikkeld zij".
(Zie Rapport der Examen­Commissie Psych. en New. Bladen,
_ * Sept.-Oct. 1902, No. 5).
i Immers noch het gediplomeerd worden na het afleggen van
examen B, noch het gediplomeerd worden na eenig examen,
geeft eenigen waarborg voor beschaving en ontwikkeling van de
E _ verpleegster, wanneer niet reeds de voorwaarden, waarop de
‘ verpleegster in de inrichting als leerling wordt aangenomen, het
leven in de inrichting zelve en de opleiding die zij in de inrichting
i ontvangt, van dien aard zijn, dat zg, buiten het voldoen aan _;
{ het examen, geacht kan worden beschaafd en onhcikkelcl te zgn.
ig Het examen kan alleen beschouwd worden als een waarborg,
à dat zg bekwacmz is in een bepaalde wetenschap, de wetenschap
l der ziekenverpleging of eenig speciaal onderdeel er van (in casu
[ de krankzinnigen­ en zenuwverpleging).
j r Het voorbgzien hiervan, het steeds­verzuimd-hebben dit op den
V. ` voorgrond te plaatsen, is de oorzaak waarom er, zoowel op het
i gebied van krankzinnigenverpleging als op dat der algemeene
' ziekenverpleging, een jammerlijken achteruitgang van het gehalte
­ van het verplegend personeel is te bespeuren, waarover door de
geneesheeren in den laatsten tgd te recht geklaagd wordt. Door
de geneesheeren niet alleen, maar ook door de verpleegsters zelf, _
die, door haar ruirnenden blik in de om haar heen zich ont- iq
wikkelende en veranderende sociale toestanden, langzamerhand
,¢ tot het besef komen, dat zg in haar beroep recht hebben op een
even goede opleiding, een even goede waardeering, een even
hoog standpunt als de geneesheer in het zgne.
_ Behalve nu, dat men der Commissie mag verwijten zich aan _
ll
.l‘ ‘f·'
l