HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 55

JPEG (Deze pagina), 872.45 KB

TIFF (Deze pagina), 9.13 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

.{i"
` Het Concept­Reglement van de Examen­(lommissie
der Ned. Ver. voor Psychiatrie en Neurologie.
(Psych. en Nenrol. Bladen afl. Maart/April 1903).
Nadat de Examen-Commissie in het Sept.-Oct.­nummer der
Psychlcltrisehe en Nearologlsclze Bladen van het jaar 1902 haar
rapport had gepubliceerd, dat door Mevr. Annrnrno-v. Srooxnn in
het Januari-nummer (1902) van Nosokómos is besproken, heeft de
,,Ned. Ver. v. Ps. en N ." in haar avondvergadering van den 25St<·>¤ ·
Nov. 1902 van de voorstellen dier Commissie alleen goedgekeurd
,,dat voortaan twee Examens zullen worden afgenomen voor de
_, verpleegsters en verplegers, waarvoor een diploma A en een
diploma B zal worden uitgereikt". De overige voorstellen werden
i verworpen en der commissie werd verzocht op de eerstvolgende
E zomervergadering andere en betere voorstellen te doen.
De Commissie, ,,voortgaande op den toen (nml. 25 Nov. 1902)
ingeslagen weg", heeft met bekwamen spoed een andere regeling
overdacht en heeft dit Concept­Reglement aan de leden der ,,Ned.
Ver. voor Psych. en Neur." toegezonden, met het verzoek het i
oordeel der leden daarover te mogen weten.
J. Wül de voorgestelde regeling der examens, behalve voor
. krankzinnigen- en zenuwverpleging, ook van belang is voor de ‘
algemeene verpleging, vind ik het niet onnoodig (vooral ook,
omdat van den kant van den ,,Ned. Bond voor Ziekenverpleging"
V: eerlang voorstellen van examen­regeling en verandering mogen
worden tegemoet gezien) dit Concept-Reglement van de Examen-
· Commissie te bespreken en, naar aanleiding van dat Concept-
Reglement, eenige opmerkingen te maken, die voor een verandering
en verbetering van de opleiding van het verplegend personeel
m. i. van gewicht kunnen zgn. ·