HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 53

JPEG (Deze pagina), 945.54 KB

TIFF (Deze pagina), 9.06 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

l
I
i
l
i
5 51
l
s vele verpleegsters mogelijk te maken, behoeft niet te bestaan. In
drukke tijden is er nog altüd gebrek aan verpleegsters bij de
verschillende vereenigingen die verpleegsters uitzenden of waaraan
verpleegsters verbonden zgn; de klasse­inrichtingen zullen gaarne
·ê verpleegsters herbergen voor wie zij niet behoeven te betalen en
Q die haar diensten verrichten; in de wijkverpleging kunnen altijd
nog wel eenige verpleegsters werk vinden. En vooral zal er voor .
, plaatsing gelegenheid zijn, wanneer de Staats-commissie het recht
j ` heeft de verpleegster in de provincie en op het platte land ter
l verpleging te zenden.
j Eerst nadat de verpleegster haar practisch einddiploma heeft
verkregen, zal zij het recht hebben zich, als verpleegster, voor
het gedeelte der verpleging waarvoor zij zich heeft opgegeven,
te vestigen of uit te geven. ‘
E Wil de verpleegster overgaan van den eenen tak van verpleging
naa.r den anderen, dan zal zü zich opnieuw moeten onderwerpen
J aan een onderzoek van de commissie omtrent haar geschiktheid
Fj . om ook in de andere richting werkzaam te zün. .
jï Aldus is in Qgroote lijnen de vorm aangegeven, zooals het
ë Staats-examen m.i. moet worden ingericht.
Nogmaals zij het gezegd, een absolute waarborg voor de
geschiktheid van de candidaat geeft het Staats-examen op deze
wijze ingericht, evenmin als eenig ander examen. Maar wel geeft een
Staats examen, op deze wijze ingericht, den grootst mogelüken waar-
I borg, in verband met de opleiding zooals wij die hebben geschetst,
lj voor de maatschappelüke en praktische bekwaamheid van de
verpleegsters en voor haar tact tevens. Dat is, meenen wij, de
j eenige manier voor een examen-commissie om van de tact eener
· _Q_ verpleegster zooveel mogelijk op de hoogte te komen.
. Wij ontveinsen ons de moeilijkheden niet die aan een dergelüke
opleidings- en exameninrichting verbonden zijn. En ook zijn wü
' er ten volle van bewust, dat ook in dit systeem gebreken zün
die, zoo niet vooral theoretisch, dan toch praktisch zullen blijken.
Maar tevens zijn wij er van overtuigd, dat op een of andere
. manier een einde moet komen aan den onhoudbaren toestand van
·)(·
er-
1