HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 52

JPEG (Deze pagina), 933.32 KB

TIFF (Deze pagina), 9.06 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

Yi l
j
j ‘ ao _ E
`« E
gewicht leggen en worden de verpleegster de kansen gegeven
" om waar zij bij den eenen patient niet voldaan heeft, dit minder j
" gunstige oordeel door een betere appreciatie van een anderen 1
patient te niet te doen. Blijkt het, dat het grootste deel der
ä ingekomen rapporten omtrent haar, ongunstig is, dan kan de 4
commissie met zeer veel, zoo niet met alle recht, aannemen dat i
. zij voor de haar opgegeven taak de geschiktheid mist. i
, ’t Kan toch gebeuren dat de eene patient wel, de andere niet
met de verpleegster is ingenomen; ’t is mogelijk dat de wijk- ‘
zuster van den eenen patient goede, van den anderen patient
minder goede beoordeelingen omtrent haar hoort; ’t is gebeurlijk,
dat zij het met de eene hoofdverpleegster, met de eene wükzuster `
wèl, met de andere niet kan vinden of zich niet in de wüze van ,;
werken kan schikken. Waar alle gegevens echter eensluidend over
haar luiden, geschikt of ongeschikt, of waar het meerendeel der ’
rapporten geschikt of ongeschikt behelzen, daar kan de commissie
veilig in een der beide richtingen een uitspraak doen en kan aan "
de verpleegster haar einddiploma al of niet uitreiken. 45
Om echter te kunnen bewerken, dat de verpleegster in zulk E
een grooter of kleiner aantal verschillende verplegingen werkzaam 3
kan zijn, moet de gelegenheid geschapen worden, dat zij zich bij
een lichaam aanmeldt dat in staat is haar voor dergelijke ver-
plegingen uit te zenden.
Naast de Staatscommissie belast met het afnemen van het
i theoretisch en praktisch examen, moet daarbij door den Staat een `
lichaam, een vereeniging, worden aangesteld of benoemd dat
· uitsluitend de bevoegdheid heeft de einddiploma’s uit te reiken.
Deze vereeniging zendt de verpleegsters, die zich bij haar hebben
aangemeld om een practisch einddiploma te verkrijgen, in de ver- W
_ schillende verplegingen en ontvangt de rapporten. Vereenvoudigd · L
zou het kunnen worden, wanneer deze vereeniging en de Staats-
, commissie belast met het afnemen der examens een en hetzelfde
i§°j lichaam konden zijn.
De vrees, dat er misschien geen verplegingen, geen plaatsen
jg, als wükverpleegster of als ziekenhuisverpleegster (gestichtsver
pleegster) genoeg zouden zün om op den duur een uitzenden van _
~|

lf er
l` E