HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 50

JPEG (Deze pagina), 925.70 KB

TIFF (Deze pagina), 9.00 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

l
48 r
‘l· l
gene verpleegster hoort, namelijk: ,,dat zij zoo’n goede ziekenhuis-
zuster is, maar voor de partikuliere praktijk niet deugt."
I Zooals wij reeds meermalen hebben gezegd, let men op dit jh
alles tegenwoordig niet en wordt met het diploma, aan elke
verpleegster de vrijheid gelaten zich, of zij er voor geschikt is
° of niet, te vestigen als wijk- of particuliere of ziekenhuis­ver­
. pleegster.
S De eenige oplossing die er ni. i. te vinden is, is de volgende: j
Zooals ik heb aangeduid 1), kan de verpleegster, nadat zij haar
, diploma na haar vier­jarig ziekenhuis verblijf heeft gekregen,
aangeven in welke richting zij zich verder wil bewegen. Nadat
zij gedurende een zekeren, nader te bepalen tijd, nu in die richting
is werkzaam geweest (in ons opstel over ,,De(n) achteruitgang enz."
hebben wij dien tijd op een half jaar bepaald, maar er bij-
gevoegd dat deze langer kan worden gesteld), d. i. na een
zekeren tijd in een klasse-ziekenhuis of als wijkverpleegster of
_ in een inrichting waar speciale ziekten worden verpleegd te hebben I
doorgebracht, moet nu de examencominissie in staat worden _,
gesteld een oordeel te vellen of de tact die de verpleegster
getoond heeft in den door haar gekozen werkkring van dien aard is,
dat er tot een zekere hoogte een waarborg bestaat dat zij voor dien
werkkring geschikt is. Om daartoe te geraken is het noodig, dat "
de commissie rapporten en beoordeelingen over de verpleegster·
in handen krijgt, waaruit zij zich een oordeel kan vormen. In
I zekeren zin bestaat een dergelijke inrichting aan de verpleegsters-
school te Laussanne, waar de verpleegster, na iedere verpleging x
I die zij heeft waargenomen in de particuliere praktijk, haar daartoe ""
bestemd boekje ter teekening aan den behandelenden geneesheer
geeft, die zijn oordeel over haar neerschrijft. Dit boekje, met de
. verschillende beoordeelingen, nu moet zij aan het bestuur van I
de verpleegstersschool inleveren.
;. In zóóverre moet een dergelijke regeling worden getroffen,
dat niet de behandelende geneesheer alleen zijn oordeel over de
verpleegster ter kennis van de commissie brengt, maar ook de
patient dien zij in de klasse-inrichting verpleegd heeft. Deze
achteruitgang van den verpleegstersstand enz."
»1
l