HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 48

JPEG (Deze pagina), 912.23 KB

TIFF (Deze pagina), 9.00 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

46
verpleegster juist omgekeerd. De geneesheer toch die met genoeg
of veel kennis is toegerust, kan zeer goed tot heil van zijn
patienten werkzaam zijn, al zal zgn gebrek aan tact in zijn
optreden hem het verkrügen en behouden van praktijk moeilijk
£ en zelfs desnoods onmogelijk maken. Voor de patienten is alleen ' ~‘ ·
i zün wetenschap van belang; een groote mate van tact is voor i
ï den patient alleen aangenaam.
j BQ de verpleegster is dit niet het geval. Hoewel een weten-
schappelijke ontwikkeling voor haar en ook voor haar patienten
j. van zeer veel belang is, zijn de patienten alleen daarmee niet E
gebaat. Evenveel, en in sommige gevallen nog meer, in eenige X
gevallen zelfs uitsluitend om ’t zoo uit te drukken, heeft de `
i patient noodig dat zijn verpleegster tact heeft om te verplegen, »
i gevoel heeft om te verzorgen, dat haar hart, haar ziel, haar
gemoed tot dezelfde hoogte ontwikkeld zgn als haar verstand.
Waar` in sommige stadien van een ziekte de theoretische kennis
der verpleegster en haar praktische ontwikkeling voor het heil
en de directe verzorging van den patient noodig zijn, daar heeft ‘<·
den patient, soms gedurende zijn geheele ziekte, maar ook meestal
gedurende het grootste gedeelte van den tijd dat zijn ziekte
duurt, meer of even veel behoefte aan het meevoelen, het zich
V. in zijn toestand en die der omgeving indenken en invoelen, aan
de tact van. de verpleegster. Evenmin als een tactvolle doch p
noch theoretisch noch praktisch ontwikkelde verpleegster een
l goede verpleegster kan zgn, kan een theoretisch en praktisch
ontwikkelde verpleegster goed verplegen wanneer zij alle tact M
mist, of wanneer deze te weinig is ontwikkeld. ‘
Op het aankweeken, op het ontwikkelen van dat eigenaardige
. in haar optreden, dat specifieke in haar doen en denken, van de
J subtiele oplettendheid en van het fijn-voelende instinct nu wordt ·
i bg de opleiding niet gelet en bij de examens wordt er niet i
. naar gevraagd en er wordt zelfs niet aan gedacht.
ji) En juist dit is, naast de wetenschappelijke ontwikkeling, van
2 zoo enorm veel belang!
Waar bij den geneesheer het weten het voornaamste is, zijn
bij de verpleegsters (en ieder die weet en voelt wat goed-verplegen
li ?,i>