HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 44

JPEG (Deze pagina), 925.19 KB

TIFF (Deze pagina), 8.98 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

V ___,,__,_r_e Y, _`”,v __,m,._r ___. ,,._ , ,.` , ,_.,_,,.,i.,.;_.-zr,;;aes·,.«»«·.a·m;*«'·?é%=#.%ï«;i·,:.ï3ë3«-~ ».Y., ,·
, x
‘!
l
!
" , 42
` tüd was het verpleegsterschap inderdaad een spot, een paskwil!
A Maar het is onbegrijpelijk dat zij, en zeker hun opvolgers en
navolgers, niet op den eenmaal ingeslagen weg zün voortgegaan
Q en niet hebben ingezien, dat steeds meer en meer moest ver-
beterd worden; dat zg met het eenmaal behaalde voordeel zijn l
j tevreden gebleven en dat zg niet al lang hebben gevoeld, dat zij
lichtvaardig met hun verantwoordelijkheidsgevoel omspringen en
onverantwoordelijk doen. Het examen, als keering opgeworpen
tegen de absolute onwetendheid en onbekwaamheid van de zich
noemende verpleegster van eertijds, is, omdat men in het verloop
- der jaren tot andere inzichten heeft kunnen en moeten komen
(en van de züde van vele van het verpleegpersoneel al lang
gekomen is) omtrent de moreele en maatschappelijke waarden
van het verpleegsterschap, op dit oogenblik een spot, een
zotternü, een paskwil gevonden. De rollen zgn omgedraaid! _
Immers een waarborg, zooals door de arts-diploma’s wordt
gegeven (de allerminste waarborg die men mag eischen) dat er
geen onbevoegden, geen ongediplomeerden in de praktijk zullen ‘
komen, geeft geen enkel diploma, door welke vereeniging ook
uitgereikt. Hoe dikwüls is daar al niet over gesproken, hoe vele `
malen is er niet in Nosokomcs over geschreven, hoe vele feiten
zgn er niet voor het grijpen om dit te bewijzen!
Een waarborg voor de bekwaamheid van de verpleegster die
gediplomeerd is, geeft ’t evenmin. Hoe vele malen heeft men
ook daarover niet al gesproken en geschreven, hoe vele feiten
(het wordt trouwens door vele examinatoren officieus erkend) 1) _
` zün er niet voor het grüpen om dat te bewijzen!
, Trouwens, dit laatste is bij de inrichting der tegenwoordige ·
examencommissies ook een onmogelükheid. Saamgesteld, voor
het meerendeel, uit geneesheeren die meer of minder theoretisch
I) En zelfs oiiicieel. Bij de uitreiking der diploma’s voor het Witte Kruis,
op den 12n Nov. 1903 in het Wilhelmina·Gasthuis, zeide de Voorzitter o.a.
l de volgende, voor examinatoren en opleiders eveneens behartigingswaardige,
woorden tot de zusters: ,,Meent niet, dat het getuigschrift u gegeven en
li in uw diploma vermeld, verklaart, dat gij ook voor verpleging buiten het
I Ziekenhuis geschikt zi,jt." .