HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 43

JPEG (Deze pagina), 961.55 KB

TIFF (Deze pagina), 9.00 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

41
I Hoe deze opleiding o. a. dan wel moet geregeld worden, willen
wü niet herhalen, maar alleen daarvoor verwijzen naar het
· [ opstel ,,De achteruitgang van den verpleegstersstand enz." Maar `
wel willen wij een enkel woord spreken over de inrichting van
r' de examens, in verband natuurlük met een betere en veranderde
opleiding. Deze twee te scheiden is onzin!
i Er zijn misschien geen examens, waaraan zooveel moeilükheden i
zijn verbonden om een goed inzicht in de bekwaamheid van
den candidaat te verkrijgen voor zijn practischen werkkring, dan
de examens voor arts en die voor verpleegster?. De groote moeilük- ·
heid zit voornamelijk hierin, dat de examinator met het uitreiken
van het diploma de zedelijke verantwoording aanvaardt, dat de
examinandus zóóveel kennis heeft vergaard, de vergaarde kennis
zóó goed weet aan te wenden, theoretisch en praktisch zóó goed
onderlegd is, dat men (in het ongunstigste geval) geen gevaarlüke
handelingen op zijn gebied van hem voor zijn medemensch behoeft
u te vrezen en dat men (in het gunstigste geval) van hem kan ver-
" · wachten, dat hg tot heil van zijn medemensch werkzaam
zal zijn.
Dat men de groote verantwoording, aan het uitreiken van
een dergelijk diploma verbonden, reeds lang heeft ingezien,
bewijst de veranderde inrichting der examens voor de artsen,
in de laatste jaren tot stand gekomen. Toch zou er ook daar
nog veel te veranderen en te verbeteren zijn!
Een zelfde moreele verantwoording schijnen zg die zich, te pas
of te onpas, als examinatoren van verpleegsters hebben aangesteld
niet te voelen en niet in te zien. Onverklaarbaar is het anders, ,
dat niet reeds lang door hen op verandering is aangedrongen, i
A dat zij zelve niet veranderingen hebben gemaakt (zij toch hebben l
tot nu toe de zaak in handen gehad), dat niet reeds lang door
hen is aangedrongen op een betere, op een wettelijke regeling.
ln zekere mate echter moet men het verontschuldigen!
Het valt niet te ontkennen, dat zij die de eersten zijn geweest
. om er voor te zorgen dat ook van de verpleegster een examen
werd gëeischt, voordat zij zich als verpleegster zou mogen uit-
geven, een zeer verdienstelük werk hebben gedaan. Vóór dien