HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 42

JPEG (Deze pagina), 771.69 KB

TIFF (Deze pagina), 9.00 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

STAATS­EXAMEN
(Nosokdmos. Dec. 1903).
ia Een verblijdend teeken, tot een zekere hoogte, mag het genoemd
i worden, dat er van verschillende zijden pogingen in het werk
worden gesteld om verandering te brengen in de wüze van
`, examineeren der verpleegsters, om andere eischen dan tot nu
toe aan het examen van verpleegsters te stellen.
Verblüdend tot een zekere hoogte daarom, omdat deze neiging
tot veranderen het bewijs is, dat men ook van andere zijde dan
` van de zijde der leden van de vakvereeniging begint in te zien " ·
dat de toestanden niet langer kunnen blijven zooals zij zgn.
Maar ook slechts verblüdend tot een zekere hoogte!
` Om toch tot geheele blijdschap aanleiding te geven, zou
men de neiging en den wil moeten kunnen aantoonen, dat de
l pogingen om het examen te veranderen een gevolg zijn van
i of hand in hand gaan met de pogingen om een veranderde en
betere opleiding aan het verpleegpersoneel te geven. Dat nu is
niet het geval.
·» Terwül men bezig is de eischen voor het examen te veranderen,
zwaarder te maken, terwijl men de illusie voedt, dat door deze wijze
van examen-afnemen een gediplomeerd verpleeg­persone‘el zal
f opstaan dat zooveel mogelijk aan de eischen beantwoordt die
i men aan een goed­gesohooZd, aan een goed verpleegpersoneel
IQ wenscht te stellen, laat men de opleiding zooals zij is, namelük
V geene of een slechte. Deze verandering zal dan ook, zooals al
zoo vele malen met dergelijk prutswerk is gebleken, daarop .
l uitloopen, dat alles precies ’t zelfde blüft ..... behalve de illusies
van de vervormers!
l
l