HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 40

JPEG (Deze pagina), 903.55 KB

TIFF (Deze pagina), 9.01 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

Y Z >' ` r M m& _­:_;­;;;;;,;,____,_,_,.,,,.,.,.;..,......,..r................•...­­­,..·­.­~•«.­­­«­-v-­·~···-;·­­­~··"°"*•·¢f""?­'*`*"'~"’*'*°"“"’* . .-· .·
Ef
if se
ft aanbieden, ’t zijn even zoovele vragen, even moeilijk te beant-
woorden als de vraag van de prioriteit van kip en ei.
T Nogmaals, de ziekenverpleging ligt vast in het klemmende ijzer
lj van een slechten cirkel! ’t Beste ware den geheelen cirkel op
te lichten en aan alles te gelijk te beginnen. Wij ontveinzen
ons ook hiervan de moeilijkheden niet.
Om uit den cirkelgang te geraken, is echter maar een middel, u
te beginnen! Laten de verschillende vereenigingen een groote
` bijeenkomst uitschrijven waarop afgevaardigden benoemd worden,
N. die de zaak in een commissie bespreken, een commissie waarin
,4 zoowel directeuren, directrices, hoofdverpleegsters, verpleegsters
_· (en vooral deze) en oud­verpleegsters zitting hebben. Laat deze
1 commissie met een ontwerp te voorschijn komen, dat in de _
l verschillende lichamen besproken en gecommenteerd kan worden
` om daarmee en daardoor tot een oplossing te komen. Zoodra er
l eenmaal ’t initiatief is genomen, volgt het overige van zelf. Maar
een begin is noodig en noodzakelijk. De tijd dringt!
Nog is het tijd, nog is de gelegenheid daar, nog is er mogelük­ .7
heid om de ziekenverpleging te redden, om de ziekenverpleging
te verheffen. De onmiskenbare teekenen zijn aanwezig, dat de
toestand van tegenwoordig langer onhoudbaar is. In Duitschland, _
Amerika, Engeland, in Nederland, in Frankrijk, in bijna alle
beschaafde landen is het aan het gisten, heerscht er beweging
onder het verplegend personeel, zich richtend naar een toekomst
van verbetering, een toekomst van verhefiing. Niemand kan of
mag ’t langer ontkennen!
rr Waar zóó algemeen door het verplegend personeel wordt {
geroepen om verbetering van opleiding, verbetering van positie, l
verbetering van stand, daar is het hoogstwaarschijnlük, zoo niet
E absoluut zeker, dat het verplegend personeel ’t aan ’t rechte
l eind heeft en dat de toonaangevenden, de bevoegden, de verpleeg-
{ specialiteiten niet langer op hun eenmaal ingenomen standpunt
l _ mogen en kunnen blijven staan.
l Wil men echter tot een goed einde geraken, dan is het noodig
l dat men er van doordrongen worde, dat er geen verschil in ·
stand of in beroepswaarde is tusschen verpleegster en geneesheer. _
l