HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 39

JPEG (Deze pagina), 945.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.98 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

` 37
jammerlijke diepte waarin het langzamerhand dreigt te zinken
door ziende­blindheid, conservatisme, onwil en het vergrooten der
bezwaren.
Dat er bezwaren zullen komen bij een andere en betere
regeling, bij een regeling zooals wij die hebben aangegeven, wie
zal ’t ontkennen! Wij zijn de laatsten om te ontkennen dat er,
~;‘=, vooral in de details, ettelijke moeilükheden zullen rijzen, dat er
met een menigte persoonlijke en algemeene belangen rekening l
zal moeten worden gehouden, dat er herhaaldelijk veranderd, ,
. herhaaldelijk gewisseld, steeds verbeterd zal moeten worden,
vóór de opleiding, vóór de positie, vóór het beroep van ver-
A pleegster goed zullen zijn geworden.
’t Zou daarom ook een dwaasheid zgn, nu reeds in alle bijzonder-
heden een program vast te stellen, op eenmaal. ’t Zou niet kunnen!
Maar wat wel kan en moet, is dat men de handen in elkaar
slaat; dat de tegenwoordig zich noemende bevoegden, dat de ver-
pleegsters, dat allen die in en bij de ziekenverpleging behooren,
i meewerken om het groote belang van de ziekenverpleging
te bevorderen, om de ziekenverpleging inderdaad te maken
tot een beroep, dat de schoonheid, de hoogheid heeft, waar-
A ­ over zooveel wordt gesproken en waarover zoo hoog in rede-
voeringen wordt opgegeven, maar waarvan in de werkelijkheid
niets wordt bemerkt, noch door de leerlingen, noch door de
patienten; waarmee in de werkelijkheid geen rekening wordt
gehouden, noch door de geneesheeren noch door de directies ; waarop
, A in de werkelükheid de verpleegster-leerlinge niet gewezen wordt,
, noch door haar meesters, noch door hen die boven haar zijn
geplaatst en waarvan in de werkelijkheid niets blijkt, evenmin door
de opleiding die de verpleegster krijgt, als door het respect
waarmee zij en door de zich hooger aohtende geneesheeren en
door de meeste patienten, met wie zij moet verkeeren, wordt
behandeld!
Waaraan het eerst moet begonnen worden, is moeielijk te
zeggen. Moeten er eerst Staatsexamens worden ingesteld, moet
’t eerst de opleiding veranderd worden, moeten ’t eerst beschaafde,
intellectueel-ontwikkelde vrouwen zich voor verpleegster-leerlinge