HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 36

JPEG (Deze pagina), 937.30 KB

TIFF (Deze pagina), 8.94 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

,­ 34 l
r in haar beroep zijn, zullen niet alleen zij een betere positie, een u
toekomst, kunnen eischen, maar de ziekenhuisdirecties zullen ook
voor het hooger honorarium dat zij geven, hoogere eischen aan
haar personeel kunnen en mogen stellen, eischen die, wanneer
il men ze tegenwoordig zou. doorvoeren, eenvoudig belachelijk zouden .,
L zijn en . . . nooit zouden kunnen vervuld worden.
Betere en een goede opleiding, later een hooger honorarium ,,%.1
_ zullen het beroep van verpleegster, van hoofdverpleegster, tot
; A een beroep maken waarin een toekomst zit, een beroep dat door ^
J beschaafde vrouwen zal kunnen worden gekozen, omdat het ze ‘j
onafhankelijk maakt; een beroep dat, door de betere betaling, j
waardoor als natuurlük gevolg op haar beurt de betrekking in «
hooger aanzien zal komen, niet meer als een minderwaardig beroep
‘ zal beschouwd worden maar als een beroep, gelijkwaardig met
andere intellectueele beroepen. E
In de slechte salarieering moet, naast de vele andere redenen ` ·
(te veel om hier op te noemen), een der oorzaken worden gezocht >
waarom de meeste verpleegsters, zoodra zij haar diploma hebben,
het ziekenhuis verlaten om in de particuliere praktük te gaan E
en niet willen wachten tot zij in het ziekenhuis misschien een
plaats van hoofdverpleegster veroveren, die, naar verhouding,
even slecht wordt betaald.
Wij willen hier niet alle redenen napluizen die aan de groote
mutatie in de ziekenhuizen ten grondslag liggen, ’t is hier de
plaats daarvoor niet. Doch wel kunnen wij, waar eindelijk de
‘_ oogen der verschillende directies eenigszins geopend worden, er
op wijzen, dat zij ook in de richting der salarieering moeten fx,
zoeken en eens moeten overdenken welke voordeelen, welk leven, `d
‘ welke toekomst een zich wijden aan de ziekenhuis­verpleging
i voor de verpleegsters oplevert. Ik weet wel, dat dit schrijven
l over de geldkwestie hen _in afgrüzen ’t hoofd zal doen wenden l
d en schudden, die nog altüd van de ,,roeping" der verpleegster
spreken. Over de kwestie roeping of beroep, en zelfs over de
kwestie der roeping alleen, zullen wu geen tijd en papier ver- i
morsen. Over die roeping van verpleegster is al zooveel onzin
verkondigd, zooveel onbillijks geredeneerd, zooveel leugen geex­ i