HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 34

JPEG (Deze pagina), 944.04 KB

TIFF (Deze pagina), 8.91 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

VT I
az
‘, dankbaar behoeft te zgn, dat zg wordt gebruikt als verpleegster, ·
Si dat zij wordt afgetobd als een volleerde (?) verpleegster. Betaling
voor de opleiding zal ook ten gevolge hebben, dat men haar niet {
meer met een hongerloon zal kunnen betalen, dat men haar
anders zal moeten huisvesten, voeden, behandelen, wanneer zg {
· verpleegster, gediplomeerd verpleegster is.
. Met de tegenwoordige regeling behoeft dat alles niet. Er zijn j ,___
Y immers altijd krachten genoeg te vinden (zij ’t dan ook minder- hl v
waardigen, onbekwamen) aan wie men, zonder besef van de
gr onverantwoordelgkheid van zulk een daad, zonder besef van den jg
ernst aan een goede verpleging verbonden, de verpleging der
zieken (al of niet onder leiding van een bekwaam verpleegster)
durft overlaten en overlaat. Betaling voor de opleiding op dit
, oogenblik reeds, zal den grooten, steeds aanwezigen voorraad
van goedkoope werkkrachten doen verminderen en zal dienten-
gevolge een stijging van het salaris, zoowel van de verpleegster
1 als van de hoofdverpleegster noodzakelgk maken, waardoor meer
­ ontwikkelde, meer beschaafde vrouwen eerder den werkkring van .
2 verpleegster zullen kiezen. _
’ Maar behalve daarom, wordt ’t tijd dat er met het tegenwoordig S
stelsel gebroken wordt, omdat het onzinnig is! Aan de eene zijde ,
een leerlinge, die niet betaalt voor de opleiding die zg krijgt,
T maar die er zelfs honorarium (zg ’t dan ook een schgntje, in ‘
verhouding tot het werk dat zij verricht) voor ontvangt; aan de
andere zijde dezelfde leerlinge die werkt, verantwoording heeft, .
( behandeld wordt als een volleerde verpleegster en die men, voor .
` een betrekkelgk kort verblgf in het ziekenhuis, bij het vast ’ ·‘~· ‘
ii aangestelde personeel inlgft, maar die nog steeds onderwijl ‘
leerende blgft totdat zg haar diploma ontvangt.
, Wanneer het samenstel en de inrichting der opleiding veranderd
, zgn, kan men er toe overgaan die opleiding gratis en zonder
toekennen van een (belachelijk) honorarium te doen geschieden.
Immers zal dan de eisch, die men aan haar stelt, die tot de
opleidings-school wenscht te worden toegelaten, een waarborg J
zgn dat er geen elementen zooals nu dikwgls, in de ziekenverpleging rl
komen. Tot zoolang echter verlange men, dat er voor de opleiding
j
jl
i E
l