HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 33

JPEG (Deze pagina), 917.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.94 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

l
31
' doorloopen of het daarmee gelijkwaardig examen dat zh moet
afleggen, geven een waarborg, dat er geen personen zullen kunnen
. toetreden of zullen worden aangenomen, die niet genoegzaam
· ontwikkeld zijn om met goed gevolg tot verpleegster te kunnen
worden opgeleid.
Daarmee samenhangend is de vraag in hoeverre de opleiding
4, gratis of tegen betaling moet geschieden.
Wil men, zoolang er nog geen betere opleiding en regeling
bestaat, een goed geschoold, beschaafd, ontwikkeld, gezond corps
verpleegsters zich zien vormen, dan moet met het stelsel van
gratis opleiding worden gebroken! Er is geen enkele reden,
waarom iemand in den bestaanden toestand voor haar opleiding
van verpleegster niet zou betalen en voor iedere andere opleiding
wèl. Waarom de student in de geneeskunde wel jaarlijks een
zekere som voor zijn opleiding moet betalen en de verpleegster
niet, is, zoolang gratis onderwgs voor alle rangen en standen,
voor alle beroepen en ambachten in de maatschappij nog tot
de vrome wenschen behoort, een absurditeit. De gratis-opleiding
van tegenwoordig geeft goedkoope werkkrachten voor de zieken-
huizen met het onmogelijk stelsel, dat de leerlinge hetzelfde werk
verricht, dezelfde verantwoording draagt, dezelfde afmattende werk-
dagen doortobt als de volleerde verpleegster; de gratis-opleiding
maakt, doorda.t de leerling­verpleegster al doende moet leeren,
(doordat zg onder het verpleegpersoneel gerekend wordt en dus
hetzelfde als de verpleegster moet doen), dat zij niet of slecht
leert, dat zij een halve positie inneemt en dat, wijl de niets-
`-" kostende opleiding een gemakkelijk binnen te treden werkkring
opent, er zooveel minder- en onwaardigen zich onder de ver-
pleegsters bevinden. Betaling voor de opleiding zal vooralsnog
bewerken, dat niet maar Jan en alleman uit verpleegsteren
zal gaan, maar dat alleen zij, die er zich bepaald toe voelen
aangetrokken, die er iets voor over hebben, om de opleiding tot
verpleegster zullen vragen. Betaling voor de opleiding nu reeds,
zal de leerlingen er toe brengen, een betere dan de gratis-opleiding
te eischen; betaling voor.de opleiding zal ook maken dat de
leerlinge besef krijgt van haar positie van leerlinge en dat zij niet
Q?