HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 32

JPEG (Deze pagina), 938.62 KB

TIFF (Deze pagina), 8.95 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

,,.. -......-h ,;.. ,.e.­,..-M-e­•«.··­L­­«·»­»­··««---...;r-T,..1-;.5.l...ï*<4¤1i».ïJ.ZZQI,ï;,ïLf.T~4·$­T«ï«ï­.- .--- -- -
I IF _
yjï
. I
Fi
l 30 .
de details niet nu reeds kunnen worden vastgesteld en dat deze, y
L in verschillende omstandigheden, verschillend moeten geregeld
lj worden. .
Zooals wij hierboven hebben gezegd, blijft de leerling-verpleegster ‘
.l` drie jaar externe in het ziekenhuis en doet dan eerst, nadat zij
Ei. alle afdeelingen heeft doorloopen, examen voor verpleegster.
Eerst daarna kan zij zich bekwamen voor de richting die zij iz
heeft gekozen, of als particuliere verpleegster of als wijkver-
pleegster of als verpleegster voor specieele ziekten. Hierboven
hebben wij reeds aangegeven, hoe de aanstaande particuliere
verpleegster nog een half jaar moet gaan verplegen in een
ziekenhuis waar klasse-patienten verpleegd worden, hoe de
wijkverpleegster een tijdlang, onder leiding van een andere
wijkzuster, mee uit wijkverplegen moet gaan, hoe de specialiste-
‘· verpleegster korter of langer tijd op een speciale polikliniek, op_
, een speciale afdeeling moet doorbrengen.
De ziekenhuisverpleegster blüft in het ziekenhuis en kan, al
naar zg wenscht, verder studeeren voor hoofdverpleegster. De
I eischen voor deze opleiding, evenals de eischen, die men aan de
opleiding voor directrice mag stellen, willen wij, om ons opstel
niet te lang te maken (deze onderwerpen kunnen alleen in een
specieel opstel besproken worden) hier niet behandelen.
ïf , Als van zelf doet zich bij een bespreking van de regeling, in
den zin zooals wij ons die voorstellen, de vraag voor omtrent
de wijze, waarop men genoeg candidaten voor het beroep van
Ti verpleegster kan krngen en over de toekomst, die er met zoo-
l ” danige regeling voor het verplegend personeel is weggelegd. T
, Er is geen enkel bezwaar om, waar de opleiding der verpleeg-
ster vier jaar zal duren, den leeftijd, waarop de verpleegster tot
jj V de opleidingsschool mag worden toegelaten, jonger te stellen dan nu
n het geval is. Zeventien of achttien jaar is, dunkt ons, de leeftijd
waarop de leerling-verpleegster kan beginnen, zoodat zij op haar
{ een- of twee­en­twinstigste jaar gediplomeerd verpleegster kan zijn.
ä De eisch, dat de leerling-verpleegster die zich aanbiedt, de
K1 bewijzen moet overleggen, dat zij een burgerschool met 3­jarigen
cursus of een school voor meer uitgebreid lager onderwijs heeft
ii A ,
­ ' JJ