HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 31

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.95 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

29
daarin onderwezen te worden door menschen die zelf daarin
theoretisch en vooral praktisch bekwaam zijn.
. Een bewijs trouwens hoe weinig begrip de lesgevende genees-
heeren zelfs van de theoretische opleiding hebben, is, dat men
slechts een zeer klein aantal ziekenhuizen vindt waar de ver-
pleegsters nu en dan (nooit geregeld) een lijkopening bijwonen!
sw, Behalve nu nog, dat het bijwonen van een lijkopening, de aan-
schouwing van de ligging en den vorm der organen, veel beter
en veel meer indruk maakt, veel belangrijker is voor het ont-
° houden er van, dan het vertoonen van stukken papiermache die,
hoe kunstig ook gemaakt evenver van de werkelijkheid afstaan
als een geneesheer van een goede verpleger, zou het vertoonen
van de organen die ziekelijke afwükingen vertoonen, tubercu-
leuse longen, leverabcessen, galsteenen, ingewanden met typheuse
ulceraties enz. enz. enz., de verpleegster begrip er van geven
hoe de ziekte er uit ziet die zij vorpleegt, waarom in een geval
van febr. typhoidea b. v. de strenge dieet noodig is en zou zij
niet meer bij het verplegen van een patient - wanneer zij bij
toeval achter den naam van zgn ziekte is gekomen - een ijdelen
klank hooren, maar begrijpend, wetend en denkend te werk gaan !·
De praktische opleiding moet voor de externe verder bestaan,
(terwül zij de theoretische lessen van de opleidingsschool vervolgt,
nml. haar talen bijhoudt, de hygiëne verder leert in anatomie,
physiologie, enz. uitgebreider onderwijs krijgt), in het leeren
' bezighouden van herstellende zieken, het bezighouden van her-
stellende en zieke kinderen, ziektekundige ontleedkunde tot een
I? zekere hoogte (wat zich aansluit aan de obducties die zij bijwoont),
het leeren van kleine en grootere kunstbewerkingen b. v. het
geven van onderhuidsche injecties, electriseeren, maagspoelen,
voeden met de slokdarmsonde, koppen zetten, urine­onderzoek
op eiwit, suiker en bloed, catheteriseeren, in een woord al die
kunstbewerkingen die de geneesheer aan een verpleegster gerust
kan overlaten en die hg nu, zoowel in het ziekenhuis- als in de
particuliere praktijk, meestal zelf moet doen.
Nogmaals, wij geven hier slechts de groote lijnen aan waarlangs
o. i. de opleiding moet geschieden; wij zien zeer goed in, dat
C) .