HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 30

JPEG (Deze pagina), 954.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.95 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

.¤­»-..g.· `......,...« .r...,« .g..- en ­»,«¤».».«.. .`.` .s..­­..,.._.,.....,,....,.<..·.,....,I,..g
ääï 9
i lï 28
aldus, in het andere geval anders moet geschieden, verneemt zij
~ in 99 van de honderd gevallen niet; welke aandoening de patient
heeft, die zü verpleegt, wordt haar bijna nooit gezegd. Deze ·
ï,‘ machinale gewoonte van verplegen, deze gebruikelijkheid om
. nummers en geen patienten te verplegen, de geheele opvatting
gj om in den patient geen zieke maar een nummer te zien, brengt
zij als van zelf in de particuliere praktijk mee. ix
Van daar eveneens een oorzaak voor de herhaalde klachten
over het optreden van verpleegsters in de particuliere praktijk,
een oorzaak voor de verwondering over het vreemde en dikwijls J
schijnbaar hartelooze doen tegenover patienten. De klacht die
ïë à men zoo dikwijls van aanstaande geneesheeren hoort: ,,dat zij
wel ziekten, maar geen zieken leeren behandelen", kunnen
verpleegsters evengoed voor zich uiten, alleen met dit verschil
;ï‘ dat zh noch ziekten, noch zieken, maar alleen nummers leeren
1 jg_ verplegen.
;ç Trouwens, hoe zouden zg anders kunnen leeren? Waar‘ het
L jj onderwijs zich in de meeste gevallen bepaalt tot een theoretisch
meedeelen over het verplegen, terwijl het praktisch onclcwichzf
(behoudens eenige zeldzame gevallen) tot büna nul gereduceerd
is, daar kan ’t wel niet anders. Daarbij komt, dat het onderwijs
voornamelijk door geneesheeren wordt gegeven, terwijl de direc-
trice of de hoofdverpleegster zich (in het mooiste geval) slechts
‘ een zeldzaam uur met de opleiding der verpleegster bezighoudt!
lj In tegenstelling nu met de opinie van Mmïnnnsonn, kan de '
G ll = leerlingverpleegster o. i. alleen het verplegen, praktisch verplegen, _
jj, t leeren van een andere verpleegster, namelijk van de hoofdver- lg
pleegster of van de verpZcegstcr­directrice. Geneesheeren zijn nu
eenmaal niet op de hoogte van het verplegen, weten niet wat
verplegen eigenlijk is, wat er aan goed verplegen vast zit, welke
eischen een patient aan een goede verpleegster mag stellen; ’t is
j hun vak niet en zeker is ’t niet een vak dat men leert wanneer
men het als bijvak beschouwt en behandelt. Verplegen is het
Y vak van verpleegsters en verplegers en niet van geneesheeren,
al geven deze er jarenlang les in. De praktische verpleging kan
alléén geleerd worden door dagelüksch praktisch te verplegen en
er