HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 27

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.96 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

_ 26 `
Men vrage over deze kwestie eens leerling­verpleegsters en
verpleegsters en men zal niet alleen de bevestiging van boven-
staande beweringen hooren, maar tevens de vermelding van feiten,
die wij beter vinden hier achterwege te laten.
~ Voor de aanstaande verpleegster geeft een opleiding, in de richting
_ zooals wij genoemd hebben, het voordeel, dat zü, in het eerste jaar,
E bekwaam wordt gemaakt in zaken die een verpleegster zoo dringend
noodig heeft en die zij tegenwoordig nooit leert. Daaronder willen
wij noemen: koken (ook van speciale ziekenkostjes), huishoudleer,
naaien en verstellen, hygiene, fröbelen. BU het onderwijs in die
`E vakken moet gevoegd worden onderwijs in anatomie en physiologie,
verbandleer en eerste hulp bn ongelukken (die zij nu leert terwül
zij het dagelijks om zoo te zeggen in toepassing moet en kan
moeten brengen), kennis der meest gebruikelüke geneesmiddelen
met de Lat. benamingen, de bijwerking er van en de beste wijze
om ze toe te dienen, schei­ en natuurkunde (b. v. met het oog
op electriseeren, voedingswaarde van voedingsmiddelen enz.), het
' behandelen, onderhouden en steriliseeren van instrumenten met
de namen er van en moet zij ten laatste gelegenheid hebben haar
talen te onderhouden en leeren voor te lezen zoowel in haar
eigen taal als in vreemde talen enz. enz. Wij doen een greep
uit het vele! «
Alleen de verpleegster, zoowel de particuliere als de zieken-
huisverpleegster, kan oordeelen over het hoognoodige van een
opleiding in die richting, over het onaangename, het groote
gemis, de belachelijke onvolledigheid wanneer men dit alles niet
hi heeft geleerd. Alleen de verpleegster, die deze kennis in toepassing
E moet brengen, kan een uitspraak doen of zg dat alles moet
j leeren. Niet een tegenwoordige directrice die in ’t geheel niet,
ä of een geneesheer die met de zieken, en vooral met particuliere
patienten, maar een zeer, zeer klein gedeelte van den dag te ·
maken heeft.
Wat nu de praktische opleiding betreft, een driejaarsch verblüf
in het ziekenhuis als externe, zal maken dat de verpleegster,
3 wanneer zu examen doet en haar diploma krügt, ten minste
alle afdeelingen zal hebben doorloopen. Wanneer men nagaat en
E