HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 26

JPEG (Deze pagina), 954.77 KB

TIFF (Deze pagina), 8.96 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

jj 24 j
haar werk en zich verder te ontwikkelen of haar ontwikkeling
l ,, te onderhouden.
{ g Daardoor zal ook de bron verstopt worden waaruit de schrik- .
; barende mutatieën van het ziekenhuis-personeel voortvloeien
il en waarover men enquêtes tracht in te stellen, waarop de ~
antwoorden wel altijd, om geinakkelük te begrijpen redenen, _
il beneden de waarheid zullen blüven en de verbeterende resultaten, ~,
{ ‘ als gevolg daarvan, wel tot de vrome wensohen zullen blijven
behooren. Daardoor zal echter tevens het ziekenhuisleven voor
ir de verpleegsters van dien aard worden, dat een beschaafde,
5.35 ontwikkelde vrouw niet meer behoeft te aarzelen om den werk- `ï
gl; kring van verpleegster te kiezen en dat zij niet meer (wanneer zij de i
raadgevingen en waarschuwingen van beterwetenden in den wind
9 heeft geslagen) door schade en bittere ervaring behoeft te onder-
vinden, dat de werkkring van verpleegster een werkkring is
i, waardoor men intellectueel en moreel achteruit - en lichamelijk
Qäï ten naastenbij ten gronde gaat. Trouwens, al ware dit alles niet
zoo, ’t gaat toch niet langer aan de zieken over te laten aan '
ï onbekwame leerling-verpleegsters, al heet het zoogenaamd ,,onder
de leiding van verpleegsters" ..... die nota bene zelf nog moeten
L leeren en die door het leeren op de patienten, pas nadat zg
eenige jaren voor verpleegster hebben gefungeerd, door haar
examen en door het verkrijgen van haar diploma, tot verpleegster
v` i worden verheven.
Sints jaren is in de meeste ziekenhuizen de lofwaardige gewoonte
ik ingedrongen aan geen andere dan aan bevoegde assistenten de
i behandeling der patienten, onder toezicht van het hoofd der af- i
deeling, van den directeur of van den hoogleeraar, te veroorloven !
: en is het aan onbevoegden verboden de patienten te behandelen j
gg . (onbevoegden worden alleen als coassistent, dus als leerling, §
toegelaten). Waarom de patienten nog steeds aan onbevoegden
Q ter verpleging worden overgelaten is een feit, dat alleen te
I verklaren is uit het weinige inzicht der z.g. ,,bevoegden" op verpleeg-
lf , , gebied en uit de geringschatting der verpleging door hen, die in
‘ de eerste plaats de aangewezen personen zün om de verpleging
jl op ware waarde te kunnen schatten.
z ii