HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 25

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.95 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

` p 28
verpleegsters­diploma heeft gekregen, moet zij minstens een half
jaar doorbrengen in een ziekenhuis waar zoogenaamde klasse-
‘ patienten verpleegd worden. Tevens zal zü, wanneer zij voor een
specialen tak van verpleging, particulier verpleegster wil zijn,
( daarvoor een half jaar of in een inrichting waar klasse­patienten
I, met die speciale aandoeningen verpleegd worden, of een half
ej; jaar op een speciale afdeeling moeten werkzaam zijn 1).
V Deze of een dergelijke regeling, die zoo hemelsbreed verschilt
van de tegenwoordige opleiding, biedt verschillende voordeelen
, aan, zoowel voor de ziekenhuizen waarin de opleiding moet
geschieden, als voor de personen die een opleiding ontvangen.
Voor de ziekenhuizen ligt het voordeel daarin, dat geen andere
dan bekwame, ontwikkelde verpleegsters de zieken zullen behan-
delen; dat niet, zooals tegenwoordig meestal geschiedt, de zieken
worden overgelaten aan leerling­verpleegsters die voor verpleegster
fungeeren en die nog niets van verplegen afweten, die met haar
handen verkeerd staan, die (zeer te vergeven) domheden of onhandig-
‘ heden doen die voor de patienten schadelük of onaangenaam zijn of
in een gestadige vrees verkeeren domheden of onhandigheden te
zullen doen, een vrees die haar gestel ondermijnt en di.e haar, naast
{ .· de ongewone vermoeienissen die haar nieuwe werkkring oplevert,
die eigenaardige nerveuse verpleegstersmoêheid geeft waarvan
alle verpleegsters kunnen getuigen en die men haar van ’t gezicht V
kan lezen, doch waarvoor directrices en ziekenhuis-geneesheeren (
meestal blind schijnen te zgn. Deze moeheid, die de verpleegster V
gedurende haar geheele verblijf in het ziekenhuis meestal bijblijft,
kan voor leerling­verpleegsters vermeden worden, terwijl de ver- (
` l pleegsters (doordat zij van de leerling­verpleegsters een groote
E hulp hebben in haar werk) niet zoo uitgeput zullen worden als
{ nu het geval is. Immers door de hulp dier leerling­verpleegsters
zal het zaalwerk spoediger afgeloopen zijn en zal het mogelijk
r _ zün een korteren werkdag voor de verpleegsters in te voeren,
waardoor deze gelegenheid zullen hebben zich te ontspannen na
1) Wij geven hier den tüd van een half jaar aan; daarvan kan natuurlijk
afgeweken worden. Voor sommige takken van verpleging, b.v. kraamvrouw­
verpleging, kan de tüd korter zijn; voor anderen, b.v. zenuwverpleging,
moet hij langer zijn.
iz