HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 24

JPEG (Deze pagina), 955.96 KB

TIFF (Deze pagina), 8.95 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

ll
C
g 22 ` j
ja.ar; daardoor heeft zg gelegenheid minstens drie maanden op
T i l elke afdeeling door te brengen, jaarlijks drie weken vacantie
te nemen en korter of langer tijd te blijven in de verschillende ‘
5 . afdeelingen waar specieele aandoeningen worden behandeld als oog-
., ziekten enz., wachtkamerdienst te doen enz. De geheele opleiding, p
. theoretisch en praktisch moet vier jaar zijn, waarvan zg gedurende _,
in het eerste jaar, buiten het ziekenhuis, een zuiver theoretische ·-,·
opleiding geniet en de overige jaren, als extern in het ziekenhuis, ;
V haar praktische opleiding ontvangt. Eerst na dien tgd, nadat zg
jï · alle afdeelingen heeft doorloopen, kan zij tot het examen voor ,
!_~ verpleegster worden toegelaten, waardoor haar de weg geopend.
is in de richting te gaan die zg verkiest: of voor particuliere
, iz verpleegster, of voor wij kverpleegster of voor ziekenhuis­verpleegster
jr i (hoofdverpleegster).
Wenscht zg voor het vervolg ziekenhuisverpleegster te zgn,
f` da.n kan zij, haar plaats in het ziekenhuis vindend, of nog eenige
aanvullende cursussen facultief volgen, of zij kan zich verder
il tot hoofdverpleegster bekwamen en moet dan in het ziekenhuis ·
de cursussen volgen die haar door de geneesheeren, de hoofd-
verpleegster en de directrice gegeven worden. Hetzelfde geldt m.m.
Qlï voor de hoofdverpleegster die, in het ziekenhuis arbeidende, voor I.,
directrice wil studeeren.
Iets anders is het voor haar die, na haar verpleegsters-examen
gedaan te hebben, zich in de wgkverpleging of in de particuliere
verpleging wenschen te begeven. Voor de aanstaande wijkver-
t* pleegster mag gerustelijk een halfjaarsche verlenging van studie,
na haar verpleegsters-examen, geëischt worden vóór zg het specieele
,_ examen voor wgkverpleegster kan afleggen. Gedurende dit half ‘ i
ë ; jaar, moet zij, onder leiding van en met een andere wgkverpleegster
praktisch werkzaam zijn om op de hoogte te komen van de i
bezwaren, die zich in de wijkverpleging voordoen en zich te l
jj bekwamen in den eigenaardigen werkkring waarin zij geplaatst
ill I wenscht te worden. Voor haar zgn natuurlijk 0. a. meer speciale l
kennis van wondbehandeling en materieele verpleging noodig,
dan voor de verpleegster die in het ziekenhuis werkzaam blijft.
Wat de particuliere verpleegster aangaat, wanneer deze het

ig . r