HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 23

JPEG (Deze pagina), 970.52 KB

TIFF (Deze pagina), 8.95 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

. , 21
' de geneesheeren op de hoogte komen van de verpleging zelf en
van de waarde der verpleging voor hun patienten en wanneer
‘ de vicieuse cirkel wordt verbroken, die nu nog om de ver-
pleegsters-opleiding gesmeed is.
.- » Uit het bovenstaande is duidelijk, dat wij de organisatie der
F opleiding van verpleegsters, in groote trekken, aldus wenschen
ingericht te zien:
De opleiding der leerling­verpleegsters tot verpleegsters geschiede
in de ziekenhuizen, naast de lessen door geneesheeren, voor-
namelijk door de hoofdverpleegster; de opleiding van de verpleegster
tot hoofdverpleegster, behalve door geneesheeren, door de hoofd-
verpleegsters en de directrices; de opleiding van hoofdverpleegster
tot directrice door geneesheeren en de directrice.
{ Vóór de sollicitante tot leerling­verpleegster wordt toegelaten,
, moet zij het einddiploma overleggen van het eind­examen van
I de burgerschool met 3­jarigen cursus of moet zij een toelatings-
l examen afleggen dat daarmee gelijk staat. Wanneer zü zich als
; leerling-verpleegster aanmeldt, moet zij eerst een jaar een opleidings-
l `sohool doorloopen, waarin zij zich -­ naast de speciale gedeelten,
(kw betrekking hebbende op het verplegen, als steriliseeren van
J instrumenten enz. - kan bekwamen in alle gewone huishoudelüke
l bezigheden. Voor deze opleidingsschool kan, met eenige verandering.
i vermeerdering of vermindering der lessen, gevoegelük de huis-
ë houdschool worden gebruikt.
Na een jaar theoretische opleiding (waarin haar ook les in
F talen wordt gegeven om die te onderhouden en verder te leeren),
i komt de leerlingverpleegster als externe in het ziekenhuis en
ä vertoeft daar afwisselend bij dag en bij nacht, b.v. veertien dagen
i bij dag en de veertien daaraan volgende dagen bij nacht, opdat
1 zij in de gelegenheid zij den dienst te leeren en kennis te krijgen
{ van het verplegen, het verzorgen, van het werk al naar dit voor i
. den nacht- of voor den dagdienst verschilt. Zij werkt daar onder ;
leiding der vaste verpleegsters en der hoofdverpleegster en krijgt
á de lessen van een geneesheer en vooral van de hoofdverpleegster.
; Haar verblijf in het ziekenhuis mag niet korter zijn dan drie #
·;
· l