HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 20

JPEG (Deze pagina), 946.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.97 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

{nw' ‘ " " »··· --· ”` "'"’ï""".L‘?ï ‘‘‘’ twv _ _~ _ __~4*.` il -,. A _ _,_____fi ____iWY_i.‘ Y___ th f V
wl

l
‘ ll is __ J
staat de betrekking, goed opgevat, te hoog, daarvoor is er te veel
aan de betrekking verbonden. ä
J l Hetzelfde geldt voor de betrekking van hoofdverpleegster. En ·2
Q misschien meer nog voor deze! Immers zal het van de hoofd- ,
gg verpleegster afhangen of de verpleegster leert verplegen, echt z
Q3 verplegen; ’t is de taktvolle persoonlijkheid van de hoofdver­ _. K, u
pleegster, die aan de verpleegsters dat eigenaardige in haar F3
optreden, dat specifieke in haar doen en in haar denken moet .
plooien, dat haar tot een goede verpleegster maakt; het is de
bekwaamheid en het gevoel van de hoofdverpleegster, die de
Li`; verpleegsters de praktische handigheid en de subtiele oplettendheid,
ïëäï het fijnvoelende instinct, om zoo te zeggen, moet inprenten dat
ii haar een echt lichamelijke en moreele hulp doet zgn voor hen,
die zg verpleegt. Dit te bewerken, te leeren, te onderwijzen,
voor te doen, in te prenten, is het werk van de hoofdverpleegster.
1 l, ” De geneesheer kan cursus geven over wat zijn gebied betreft; r
n l onderwijs in verplegen kan de verpleegster alleen ontvangen van
li l iemand, die verplegen weet en kent - van de hoofdverpleegster. "
Zoolang geen enkele geneesheer genoeg van verplegen weer à
fy . (de meesten weten er absoluut niets van), zoolang de geneesheeren
die cursus geven, verplegen alleen theoretisch weten en dan nog W.
slechts een onderdeel er van, eenige handgrepen en dergelijken, 1
­fV‘ _ kan de verpleegster het praktische verplegen, zoowel de uit- .
voering dier handgrepen als al het overige, alleen van de hoofd- 1
verpleegster leeren. Niet voor niet heeft Dr. J. C. Wnnr een ,
stelling in zijn dissertatie (verschenen 29 Juni 1902) aldus ge-
formuleerd: ,,Aan aanstaande artsen worde onderricht gegeven i`
l= in ziekenverpleging". 1) Wat de verpleegster van verplegen leert 1
je op den cursus, zelfs de praktische wenken, schrijft zij op in haar
schrijfboek, leert ’t al of niet van buiten en gebruikt het voor `
haar examen of denkt er niet meer aan. Alleen door praktisch Q
gj ? onderricht leert zij de wenken in toepassing brengen, leert zü ‘
_;l` 1 ze gebruiken en alleen na de praktische toepassing en alleen
door praktische toepassing blijven zü er in. l
-° ’) J. C. WENT. Eenige beschouwingen over het nachtzweet bü long-
1-; tuberculose. Acad. proefschrift. Amsterdam. F. vm Rossnn. 1902.
2
Q L
‘ l