HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.95 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

17
zij er meer van moeten weten dan een gewone verpleegster, zal
l zij haar kennis moeten onderhouden. Om het nu zoover te
kunnen brengen, moet zij voor hoofdverpleegster (wanneer zij
eenmaal verpleegster is) worden opgeleid, worden geleerd. Zij
moet voor de grootere kennis en bekwaamheid die er van haar
worden geëischt, haar cursussen van den geneesheer krijgen en
.· ook van de directrice; haar leeren moet in de hooge school
geschieden, waar de verpleegsters de middelbare en lagere school
doorloopen op praktisch en theoretisch gebied. In die hooge
y school moet zij de bekwaamheden opdoen, die haar tot een
goede hoofdverpleegster zullen maken.
Dat er een speciale opleiding voor directrice noodig is, is
begrüpelük, wanneer men bedenkt dat de directrice den veel-
omvattenden werkkring heeft van hoofd der verpleging te zijn,
de administratie te moeten voeren, de inrichting van het zieken- r
huis te moeten beheeren en aan de verpleegsters, die voor
hoofdverpleegster willen worden opgeleid, te moeten les geven
I en zelfs deel uit te maken van de groep leeraren die de hoofd-
verpleegsters tot directrice opleiden. Nogmaals, de ervaringen
­ opgedaan met directrices die niet genoeg ontwikkeld zijn voor
haar ambt of niet genoeg van verpleging weten, of die geen
nl administratieve bekwaamheid hebben, wettigen den eisch volkomen,
dat ook voor deze betrekking, even goed als voor iedere andere
betrekking waaraan groote finantieele en moreele belangen zijn
verbonden, een goeden waarborg worde gegeven. Wanneer de
directrice de school zal hebben doorloopen van leerling­verpleegster,
verpleegster en hoofdverpleegster, dan eerst zal men van haar
kunnen en mogen verwachten, dat er een invloed ten goede van
haar uitgaat tegenover haar verpleeg-personeel (omdat zij zelf
alles praktisch heeft doorgemaakt); dan eerst zal men aan haar
de belangen mogen toevertrouwen van een groot aantal menschen; r
dan eerst zal het woord, ,,dat de directrice de moeder van het
groote ziekenhuisgezin is", geen üdele klank meer behoeven te j
' zgn, maar zal bewaarheid kunnen worden. Evenmin als voor
l { eenige intellectueele betrekking, is voor de betrekking van direc­
ä trice van een ziekenhuis opleiding overbodig of onnoodig; daarvoor
[ 2 j
P3.
l
j 1