HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.95 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

ir
ï gr p
‘ is 16 5
dat de opleiding voor hoofdverpleegster en directrice verschillend {
‘ ° moet zijn van die voor particuliere- en wijkverpleegster, een ‘
uitspraak waarin ligt opgesloten dat o. i. en voor het beroep van
p " hoofdverpleegster en voor dat van directrice een opleiding noodig
j ‘ is. Dit klinkt vreemd, omdat er, ten minste in Nederland, nooit
aan of over gedacht is welke rollen beide in een goed georgani-
T seerde ziekenverpleging eigenlijk moeten vervullen en omdat het ·
nu eenmaal de gewoonte is geworden, hoofdverpleegsters naar l
ancienniteit en op aanbeveling en directrices alleen op aanbeveling
te benoemen. Dat dit, wat de directrices betreft, verkeerd is, I
Q, springt meer en meer in het oog, hoe meer men (vooral uit den "
mond van het verpleegpersoneel) de treurige ervaringen verneemt
äl omtrent vele directrices die nooit of slechts korten tijd verpleegster
g zijn geweest en zelfs omtrent directrices die een tijdlang de
functie van hoofdverpleegster hebben vervuld. Over hoofdver-
pleegsters hoort men minder klachten wat haar ongeschiktheid
betreft (behalve door het verpleegpersoneel dat onder haar moet
[ j werken), omdat noch de geneesheeren die boven ze zijn gesteld, g
noch de directrice, en zelfs niet de directeur, in de meeste {
pl ,i gevallen, weten wat men onder goede verpleging moet verstaan en _
welke eischen men aan een goede hoofdverpleegster mag stellen.
, In een goed geregelde opleiding zal men van de hoofdverpleegster
­ iets anders moeten verwachten dan alleen, dat zij al of niet
Qi, gediplomeerd is en dat zij een zeker aantal jaren als verpleegster
is werkzaam geweest. Behalve toch dat zij een goede verpleegster
moet zijn, moet bij haar voornamelük de opleiding der leerling-
verpleegsters en der verpleegsters berusten. Waar de leerling-
verpleegster en de verpleegster een enkelen cursus van den
geneesheer behoeven te krügen, zal ’t aan de hoofdverpleegster
moeten zün toevertrouwd de verpleegster het grootste deel van haar
theoretische en haar geheele praktische opleiding te geven. Behalve
dus dat zij voor de verpleging geschikt zal moeten zijn, zal zij
ook de takt en de bekwaamheden moeten hebben om les te geven
en mee te deelen aan anderen wat zij zelve weet en geleerd i
=Vï· heeft./Daarvoor moet zij op de hoogte, zoowel theoretisch als · l
praktisch, blijven van de wetenschap der ziekenverpleging, zal *
l [
W __. ___W c c g ;