HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 16

JPEG (Deze pagina), 952.41 KB

TIFF (Deze pagina), 9.03 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

i ‘
i
1- i
ïii d
14
ziekenhuisverpleegster is dit alleen zeer gewenscht om de ver-
stomping en achteruitgang te voorkomen, die bg de tegenwoordige
verpleegsters schering en insla.g is) voeling blijven houden met
de wereld buiten het ziekenhuis, moet zij blijven hooren en
weten wat er in de buitenwereld omgaat, moet zij op de hoogte
blijven van wat er in de maatschappij geschiedt, omdat dit een
der voornaamste voorwaarden is, waardoor zij beschaafd en ont- g
Q wikkeld kan blijven en zich ook verder kan ontwikkelen. Men
jl; zou dezen eisch zelfs alleen daarom mogen stellen, opdat de
verpleegster gespaard blijve voor die groote levenslusteloosheid,
die zoovele zusters over zich voelen komen in het begin van
haar loopbaan als partic. verpleegster en die haar oorzaak grooten-
_ deels te danken heeft aan het zich volslagen vreemd voelen in
,-b een omgeving waar zij, om zoo te zeggen, minstens drie jaar
áï lang, geheel buiten hebben geleefd. Bij velen wordt de belang-
; stelling zelfs nooit meer wakker!
Daarbij worden aan een partic. verpleegster zóó vele en zóó
wijdomvattende en uiteenloopende eischen gesteld, eischen die .·-
zoo heel veel verschillen met de eischen der ziekenhuisverpleging;
de omstandigheden waaronder zij moet verplegen, de omgeving
pri`, der patienten en de patienten met wie zij later in aanraking
komt, alles is zóó geheel anders dan in een ziekenhuis, dat de
·,‘' opleiding voor part. verpleegster zeer zeker wel in haar bepaalde
richting moet geschieden. Een drie- of meerjarig verblijf in een
groot ziekenhuis, met voortdurend jachtend werken op zalen
van twintig of meer patienten (nummers l), is niet geschikt en
is zelfs absoluut verkeerd, voor iemand die partie. verpleegster
wil worden. Vele zijn dan ook tegenwoordig de klachten, die
iii over partic. verpleegsters worden geuit en merkwaardige voor-.
beelden van onhandigheid en ongeleerdheid voor de part. praktijk lj
zou men kunnen verzamelen! En hoewel menigmaal de patienten
zelf en de familieleden van patienten schier het bovenmenschelijke
van een verpleegster eischen (zelfs geneesheeren doen hierin,
door onvergeeflijke onwetendheid, mee), zijn veeltijds de klachten
maar al te gegrond. Het feit, dat niettegenstaande de slechte
opleiding, er nog zoovele zijn waarover nooit geklaagd, maar
Fil
Fi
l`..,= i