HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 14

JPEG (Deze pagina), 942.26 KB

TIFF (Deze pagina), 9.00 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

12
· ,‘` soneel, een geroig van genoemde redenen, is ook oorzaak dat
zoovele geneesheeren, directies, hoofdverpleegsters (en aan haar
is voornamelijk de taak verbetering te brengen) weinig of geen
moeite doen om den toestand te verbeteren.
E ­‘i_ Doch door deze onverschilligheid, door deze opvatting van
minderwaardigheid, door deze veroordeeling wegens minder
intellect en mindere beschaving, komt de ziekenverpleging nooit ,
verder maar gaat, zooals de feiten hebben bewezen, meer en
meer achteruit. Wanneer toch de behandeling (zoowel de mate-
rieele levensvoorwaarden in de ziekenhuizen, als de houding van
jvgï'. den kant van directies in de ziekenhuizen en van geneesheeren
ELS in de particuliere praktijk ­- en daar is zij nog ’t best -)
,. · beter en goed was; wanneer de opleiding zoodanig was, dat de
E .`’s; verpleegster inderdaad haar vak zou leeren en daardoor metter-
tijd een vak zou kennen; wanneer de eischen aan haar, die
=·` leerling-verpleegster wil worden, hooger gesteld zouden zijn (wat
men -­ wanneer de condities voor een bestaan in de toekomst,
ij? voor een geëerbiedigd beroep, voor gelijkachting van den persoon
met anderen, aanwezig zouden zijn - zeer zeker zou mogen doen)
dan zouden beschaafde vrouwen weer terugkeeren tot de zieken-
huizen en de minderwaardige elementen zouden er uit verwijderd
blijven. Een tüdlang heeft men het feit kunnen waarnemen!
Vele beschaafden zyn echter afgesehrikt; de beschaafde ver-
pleegsters zün de minderheid in de ziekenhuizen gebleven.
Nog is het tijd om te veranderen, nog is de gelegenheid daar
om beschaafde vrouwen naar de ziekenhuizen en, in aansluiting
daaraan, in de particuliere praktijk te brengen. Ofschoon moeilijker
dan eenige jaren na de pogingen tot reorganisatie, is het nog
‘ mogelijk, al zijn de bezwaren van vooroordeel, van wantrouwen,
van de veranderde sociale verhoudingen, niet dan met groote p.
moeite te overwinnen. Maar men bedenke, dat er niet mag K
j > getalmd worden; men bedenke, dat elk jaar, waarin de toestand
langer blijft zooals hij zoolang geweest is, zooals hg nu is, nader
brengt tot den tijd waarin de goede, beschaafden zich zullen
*' af keeren van het beroep van verpleegster en dat men den vroegeren
jj toestand weer zal hebben, alléén niet dit verschil, dat de dienst-
l
·