HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 13

JPEG (Deze pagina), 943.03 KB

TIFF (Deze pagina), 9.01 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

11
verpleegster boven zich krügt die inderdaad een beschaafde-,
ontwikkelde vrouw is; wanneer zij moet samenwerken, met een
beschaafde, ontwikkelde verpleegster; wanneer zij op een afdeeling
werkt aan welks hoofd een geneesheer staat die het optreden van J
beschaafde, ontwikkelde verpleegsters heeft leeren op prijs stellen,
die kennis heeft van goede verpleging en die weet welke voor-
Q waarden men aan een goede verpleging mag stellen. `
Dat er in de ziekenhuizen nog betrekkelük zoo weinig daarover
wordt geklaagd, komt, omdat de meeste hoofdverpleegsters zelf
niet doordrongen zijn van de waarde van een beschaafd optreden;
dat de meeste (ik zou büna zeggen geen enkele) geneesheeren niet l
weten wat verplegen is, wat er aan een goede verpleging ver- ,
bonden is, hoe een patient moet verpleegd worden, in den vollen ’
zin des woords. Dat zelfs vele hoofdverpleegsters het niet weten, i
komt, omdat ook zig ’t nooit geleerd hebben van haar die haar
voorgingen en omdat, waar men ze er wel misschien op wees,
. - de sleur en de gewoonte nu eenmaal deze wijze van verplegen i
·‘ hebben verbannen en omdat (en dit vooral) de inrichting en de
dienst in de meeste ziekenhuizen een echte verpleging onmogelijk -
maken, wijl de verpleegster alleen nummers en geen zieken “
leert behandelen en omdat op de meeste ziekenzalen de ver-
pleegsters slechts een einddoel voor oogen wordt gehouden .... 4
klaar komen met haar zaalwerk!
Behalve nu voor die geneesheeren, die van een geschoolde ver- (
pleegster niets willen weten en al of niet in het openbaar (meestal
niet in het openbaar) bekennen, dat zij liever met dienstmeiden
dan met verpleegsters te doen hebben (de redenen daarvan willen
wü niet nagaan, zij zouden zich maar al te vaak ten nadeele der
geneesheeren openbaren), zgn de gebrekkige kennis, het weinig i
; beschaafd optreden, de weinige beschaving en de lage intellec-
tueele ontwikkeling van vele verpleegsters, de motieven waarom ,
zoovele geneesheeren (te recht, maar ook dikwüls ten onrechte)
zich boven het verpleegpersoneel achten.
Dit laatste nu is de oorzaak van den circulus vitiosus waarin
de verpleging verkeert!
De minachting, de onveiaschilligheid voor het verplegend- per- 5
ii
i